Lungfunksjon og kondisjon hos hjerte- og lungesyke smacktop

Illustrasjon av skjeletter med organer

Lungefunksjon og kondis ved hjerte- og lungesykdom

Hva sier lungefunksjonen om kondisjonen til pasienter med hjerteinfarkt og kols?

Kondisjon har stor betydning for helsa både hos friske og ved hjerte- og lungesykdom. Det mest presise målet på kondisjon er maksimalt oksygenopptak, som måles ved en utmattende test på tredemølle eller ergometersykkel.

Hos personer med normal lungefunksjon har lungene, selv ved maksimale anstrengelser, en reservekapasitet til å overføre oksygen til blodet. Dermed er det først og fremst hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod som begrenser det maksimale oksygenopptaket for lungefriske mennesker.

Doktorgradsprosjektet til lungelege Øystein Rasch-Halvorsen har undersøkt om det likevel kan være en sammenheng mellom mål på lungefunksjon i hvile og maksimalt oksygenopptak. I den første artikkelen har han analysert data fra nesten 750 friske menn og kvinner i alle aldre. I de to siste studiene har han undersøkt de samme sammenhengene hos pasienter med henholdsvis koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina) og kols.

Det er langt enklere og mindre utstyrskrevende å teste lungefunksjon i hvile enn å måle maksimalt oksygenopptak direkte. Å vite hvordan lungefunksjonen henger sammen med oksygenopptaket for friske kan potensielt bidra til å identifisere personer med spesielt behov for å fokusere på sykdomsforebygging og livsstilsendringer. I ulike sykdomsgrupper kan det blant annet gjøre det lettere å avdekke behovet for målrettet og individualisert trening og rehabilitering. 


Doktorgradsprosjekt: Lungefunksjon og kondisjon ved helse og sykdom: Assosiasjoner mellom lungefunksjonsvariabler målt i hvile og maksimalt oksygenopptak hos friske og hos personer med hjerte- og lungesykdom.
Kandidat: Øystein Rasch-Halvorsen
Disputas: 16. juni 2022


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Henger lungefunksjon og kondisjon sammen for folk flest?

Kan lungene begrense kondisen til friske?

Kvinne som gjennomfører spirometri

Lungefunksjonen kan ha betydning for kondisjonen til friske. Vi har undersøkt sammenhengen hos 741 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og fant ut at jo bedre lungefunksjon man har, jo høyere er også det maksimale oksygenopptaket. Både blant menn, kvinner, yngre, eldre og ikke-røykere så vi en lineær sammenheng mellom lungefunksjon og kondis.

Til å måle lungefunksjon brukte vi en test på hvor mye luft man klarer å puste ut i løpet av det første sekundet etter å ha fylt lungene maksimalt (FEV-1). Alle som ble inkludert i studien hadde lungefunksjon innenfor det som anses som normalt. Hos friske har man trodd at det først og fremst er andre ting enn lungefunksjonen som begrenser kondisjonsnivået, og de fleste deltakerne i studien vår nådde ikke sin maksimale pustekapasitet i løpet av kondisjonstesten. Likevel fant vi altså en forbindelse mellom lungefunksjon og oksygenopptak i denne studien.

Les hele forskningsartikkelen:
The association between dynamic lung volume and peak oxygen uptake in a healthy general population. The HUNT Study

Tidsskrift: BMC Pulmonary Medicine
Publisert 6. januar 2019

Tilbake til toppen

Hør Øystein Rasch-Halvorsen fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:


Lungefunksjon og kondis henger sammen hos lungefriske hjertepasienter

Lungefunksjon og kondis henger sammen hos lungefriske hjertepasienter

Hjertepasienter med normal lungefunksjon har lavere maksimalt oksygenopptak jo dårligere lungefunksjon de har. Vi undersøkte 93 pasienter med etablert kransåresykdom og redusert toleranse for fysisk aktivitet – men med friske lunger. Jo mer luft deltakerne klarte å puste ut i løpet av det første sekundet etter å ha fylt lungene maksimalt, jo bedre kondisjon hadde de. Vi målte også kapasiteten for å transportere oksygen fra lungeblærene og over til blodet, og også dette lungefunksjonsmålet hang sammen med fysisk kapasitet.

Lungene spiller en viktig rolle for oksygentransporten fra lufta til blodårene, men skal i utgangspunktet ikke være en avgjørende faktor for å begrense det maksimale oksygenopptaket hos lungefriske personer. I studien vår hadde ingen av pasientene lav oksygenmetning i blodet på slutten av kondisjonstesten, og de aller fleste hadde fortsatt ikke nådd maksimal pustekapasitet da testen ble avsluttet. Dermed er det neppe begrensninger i ventilasjon eller gassutveksling som forklarer sammenhengen mellom lungefunksjon og kondisjon. Det gjør heller ikke alder, kjønn, BMI, røykestatus eller medikamentbruk. Vår hypotese er at et samspill mellom respirasjonssystemet og hjerte-karsystemet påvirker den maksimale kapasiteten for oksygentransport fra luft til muskler under maksimal treningsbelastning, men det må forskes mer på mekanismer før vi kan si noe sikkert om eventuelle årsakssammenhenger.

Les hele forskningsartikkelen:
The association between normal lung function and peak oxygen uptake in patients with exercise intolerance and coronary artery disease

Tidsskrift: PLoS One
Publisert 4. mai 2020

Tilbake til toppen


Lungefunksjon kobles til kondis ved kols

Lungefunksjon kobles til kondis ved kols

Personer med kols har bedre kondisjon jo mindre svekket lungefunksjon de har. Jo mindre luft deltakerne klarte å blåse ut i løpet av ett sekund, jo lavere var det maksimale oksygenopptaket. Dette gjaldt både for pasienter med og uten vesentlige ødeleggelser i lungeblærene (emfysem), men det kan se ut som om sammenhengen mellom lungefunksjon og kondis er noe større ved emfysem. Pasientgruppa med størst grad av emfysem hadde også dårligst lungefunksjon og lavest VO2max.

Resultatene tyder på at mekanismer som svekker lungefunksjonen hos pasienter med kols også bidrar til dårligere kondisjon. Studien inkluderer data fra 186 pasienter med kols som ble testet ved en spesialistklinikk i Telemark mellom 1999 og 2014. I motsetning til tidligere studier på feltet, har vår studie tatt hensyn til at lungevolumet varierer ut fra kjønn, alder og høyde.

Les hele forskningsartikkelen:
Lung function and peak oxygen uptake in chronic obstructive pulmonary disease phenotypes with and without emphysema

Tidsskrift: PloS One
Publisert 27. mai 2021

Tilbake til toppen


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo

Friskere lunger, bedre kondis - infografikk

Klikk på infografikken for å se en større versjon.