Illustrasjon av skjeletter med organer

Hva sier lungefunksjonen om kondisjonen til pasienter med hjerteinfarkt og kols?

Doktorgradsarbeidet til Øystein Rasch-Halvorsen baserer seg på målinger av lungefunksjon i hvile og det maksimale oksygenopptaket til friske deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og pasienter med koronar hjertesykdom og kols fra en spesialistpraksis i Telemark.


Doktorgradsprosjekt: Lungefunksjon og kondisjon ved helse og sykdom: Assosiasjoner mellom lungefunksjonsvariabler målt i hvile og maksimalt oksygenopptak hos friske og hos personer med hjerte- og lungesykdom.
Kandidat: Øystein Rasch-Halvorsen


Bakgrunn og prosjektbeskrivelse

Kondisjon har stor betydning for viktige mål på helse både hos friske og ved hjerte- og lungesykdom. Vi måler kondisjon mest presist med en maksimal oksygenopptakstest på tredemølle eller ergometersykkel. En slik test gir også unik informasjon om hjerte- og lungefunksjonen som man ikke kan få gjennom enkle tester i hvile.

Å teste det maksimale oksygenopptaket direkte krever imidlertid en del utstyr og kunnskap. Derfor er det nyttig å kartlegge sammenhenger mellom direkte målt kondisjon og funksjonen til ulike organer. Både hos friske mennesker og hjertepasienter med normal lungefunksjon har man tenkt at maksimalt oksygenopptak først og fremst er begrenset av hvor mye blod hjertet klarer å pumpe ut til kroppen, og at lungene fortsatt har en reservekapasitet selv ved maksimale fysiske anstrengelser.

Men stemmer det virkelig at lungene ikke er en begrensende faktor for kondisjonen for disse gruppene? Og hva med de som har kols? Å vite hvordan lungefunksjonen henger sammen med oksygenopptaket for friske kan potensielt bidra til å identifisere personer med spesielt behov for å fokusere på sykdomsforebygging og livsstilsendringer. I ulike sykdomsgrupper kan det blant annet gjøre det lettere å avdekke behovet for målrettet og individualisert trening og rehabilitering. 

Øystein Rasch-Halvorsen er overlege ved St. Olavs hospital og doktorgradsstipendiat i CERG. Den første artikkelen i doktorgraden benytter data om 741 friske kvinner og menn i alle aldre som fikk målt både lungekapasiteten sin i hvile og det maksimale oksygenopptaket sitt under den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. De to siste studerer et betydelig antall pasienter med henholdsvis koronar hjertesykdom og kols som har fått behandling ved en spesialistklinikk i Telemark.


Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Kan lungene begrense kondisen til friske?

Kvinne som gjennomfører spirometri

Lungefunksjonen kan ha betydning for kondisjonen til friske. Vi har undersøkt sammenhengen hos 741 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og fant ut at jo bedre lungefunksjon man har, jo høyere er også det maksimale oksygenopptaket. Både blant menn, kvinner, yngre, eldre og ikke-røykere så vi en lineær sammenheng mellom lungefunksjon og kondis.

Til å måle lungefunksjon brukte vi en test på hvor mye luft man klarer å puste ut i løpet av det første sekundet etter å ha fylt lungene maksimalt (FEV-1). Alle som ble inkludert i studien hadde lungefunksjon innenfor det som anses som normalt. Hos friske har man trodd at det først og fremst er andre ting enn lungefunksjonen som begrenser kondisjonsnivået, og de fleste deltakerne i studien vår nådde ikke sin maksimale pustekapasitet i løpet av kondisjonstesten. Likevel ser det altså ut som om lungefunksjonen på en eller annen måte påvirker oksygenopptaket.

Les hele forskningsartikkelen:
The association between dynamic lung volume and peak oxygen uptake in a healthy general population. The HUNT Study

Tidsskrift: BMC Pulmonary Medicine
Publisert 6. januar 2019

Tilbake til toppen

Hør Øystein Rasch-Halvorsen fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten: