Webbanner NTNU Bærekraft

Webbanner NTNU Bærekraft

Om NTNU Bærekraft

Om NTNU Bærekraft


Bærekraft er i sin natur en global utfordring. Målet om å bekjempe fattigdom og urettferdighet, samtidig som man ivaretar det lokale og det globale miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner, er vår tids største samfunnsmessige utfordring. NTNUs forskning på bærekraftig samfunnsutvikling omfatter i sin videste forstand miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.

NTNU ønsker å være en internasjonal samfunnsaktør som bidrar med forskningsbasert kunnskap til strategiske beslutningsprosesser innen politikk, næringsliv og samfunnsliv, eksempelvis mot FN, EUs 2020 strategi og norsk klimapolitikk. NTNU ønsker å videreutvikle egne fagmiljø som allerede har markert seg med høy kvalitet, mot en internasjonal lederrolle på sine områder.

Basert på fremragende forskningsmiljøer vil NTNU være internasjonalt ledende innen fire fokusområder: 

A. Bærekraftig bruk og bevaring av biodiversitet og økosystemtjenester
B. Overgangen til en sirkulær økonomi og bærekraftige produksjons- og forbrukssystemer
C. Klimaendringer: Utslippsreduksjon og klimatilpasning
D. Overgangen til smarte, bærekraftige byer og bygget miljø
 

Hver av disse hovedområdene bør kombinere elementer fra forskning innen tre tversgående dimensjoner
– Forskning på innovative metoder, løsninger og teknologier
– Forskning på modellering, analyse og miljøkonsekvensanalyser
– Forskning på forbrukeratferd og styresett for å realisere forbedringspotensiale

Tverrfaglig forskning sentralt
Et eksempel på tverrfaglig forskning er Program for industriell økologi, som med sin basis innen miljøsystemanalyse og klimaforskning, kan utgjøre kjernen i utvikling og bruk av miljø- og bærekraftanalyser på ulike nivå.

Et annet eksempel er Senter for biodiversitetsdynamikk, hvor biologer og matematikere jobber sammen for å finne svar på hvordan og hvorfor dyrebestander varierer, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker det biologiske mangfoldet.

Det er viktig å forstå denne dynamikken og å bruke vitenskapelige metoder for å forstå det komplekse samspillet mellom byutvikling, infrastruktur og moderne kommunikasjon, samtidig som behovet for mat, vann og andre naturressurser til verdens økende befolkning skal ivaretas. 

Forbruksmønsteret i den vestlige verden har også en påvirkning i hele den globale produktverdikjeden, og det er viktig at rammebetingelser og forretningsmodeller legges til rette for å stimulere til grønn verdiskaping og det grønne skiftet i næringslivet.

Etikkbasert kunnskap er nødvendig for å hindre brudd på menneskeretter i de samme verdikjedene, noe som er et forskningsfokus i NTNUs program for anvendt etikk.

27 jun 2017