Bakgrunn og aktiviteter

CURRICULUM  VITAE FOR ODDBJØRN BRULAND

NAMN:                Oddbjørn BRULAND

FØDSELSÅR:       1965

STILLING:           Professor NTNU, Institutt for Vatn og Miljøteknikk

SIVILSTAND:      Gift, 4 barn

ADRESSE:            Loholtbakken 1a, 7049 Trondheim

Telefon: privat 4760 7202 jobb: 4760 7202

mail: Oddbjorn.Bruland@ntnu.no

UTDANNING

2010                      Master in Technology Management, NTNU/NHH/MIT

2002                      Doktor grad, Norges Tekniske Naturvitenskaplege Universitet

1991                      Sivilingeniør, Norges tekniske høgskole, Trondheim.

1986                      Bygingsingeniør Agder Ingeniør- og Distriktshøgskule.

ERFARING

2016                      Professor NTNU

2015                      Seniorforsker SINTEF Energi

2014                      Gruppeleder Multiconsult

2007                      Seniorhydrolog ved Statkraft Energi

2004                      Seniorhydrolog ved Trondheim Energiverk (TEV) Kraft, Handelsavdellinga

2002                      Forsker ved SINTEF Energiforsking

1997                      Doktorgrads student, Norges Tekniske Naturvitenskaplege Universitet

1994                      Forsker, SINTEF Bygg og miljøteknikk, Hydrologi og vassdrag

1993                      Sivilingeniør, Østlandskonsult Bergen

1992                      Stipendiat, Institutt for vassbygging, Norges tekniske høgskole, Trondheim.

1987                      Ingeniør, Statens Vegvesen, Sogn og Fjordane

 

HOVEDKVALIFIKASJONER

Variert erfaring innan fagfelta hydrologi, vassdrags¬planlegging og teknisk planlegging sidan 1991. Først gjennom eit år med hydrologisk og hydraulisk forskning som stipendiat og vitenskapleg assistent ved Norges Tekniske Høgskule. Deretter eit år som konsulent hovudsakleg innanfor vannforsyning, vannrensing og planlegging av avfallsanlegg. Sidan 1993 arbeidd med hydrologisk forskning med vekt på polar hydrologi, seinare i SINTEF med forskning relatert til tilsigsmodellering for kraftbransjen. Etterkvart god kjennskap til produskjonsplanlegging og prosessane og forutsetningane relatert til dette. Godt kontaktnett i bransjen og relaterte felt. Har erfaring med hydrologisk analyse, polar hydrologi, nedbørs- og avrenningsmodellar (HBV), planleggings¬modellar for kraftverk (ENMAG) og bruk av diverse andre dataverktøy. Har lang erfaring i feltarbeid i mange ulike miljø innanlands og utanlands. Har arbeidd mykje med vassføringmålinger, snømåling og hydrologiske og klimatiske måle-stasjonar. Erfaring med og innsikt i programvare (ID) brukt til produksjonplanlegging i kraftbransjen.  Feltsesongar på Svalbard (1991, 1992, 1994 - 2000), Antarktis (1996/97) og feltstudiar i Sør- og Mellom- Amerika (1994, 1996). Snakkar flytande engelsk, og godt tysk.

HOVUDPROSJEKT

I leiar gruppe for søknad om og etablering av FME Vannkraft (HydroCen) 2015-2016

Prosjekt leiar Oppdatering av hydrologiske modeller (OppModTil). NFR finansiert prosjekt under BIP og RENERGI programmet. 2009 -

Prosjekt leiar for ENKI – operasjonalisering av fordelt hydrologisk modell i Statkraft 2008 -

Prosjektleiar for oppgradering av Trondheim Energiverk sin HydMet stasjonar. 2005 - 2006.

Ansvarleg for utvikling av verktøy for presentasjon, tilrettelegging og korrigering av tilsigsdata for bruk i produksjonsplanlegging og SHOP. 2004 - 2005.

Ansvarleg for revurdering og rekalibrering av tilsigsmodellar hjå Trondheim Enerigverk. 2005 - 2006

”Hydrologisk kraftløft”. Prosjektet har som hovedmål og forbedre tilsigsprognoser til kraftmagasiner ved mer omfattende bruk av terreng informasjon, satellitt- og felt målinger i kombinasjon med distribuerte hydrologiske modeller. 2002 - 2004

Prosjektmedarbeider i MVR-1.2_02 Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime (VAKLE). 2003 - 2004.

Prosjekt leiar for “Hydraulic Model Study of the Bujagali Hydropower Plant”; Nedskalert fysisk model studie av planlagt kraftanlegg i Bujagali i Nilen. 2002-2003

“Dynamics of the seasonal snowcover in the Arctic” Dr. Grads prosjekt med fokus på snø prosessar i Arktis, snø smelting, omfordeling av snø og snømålingar. 1997 - 2002

Utvikling av rutiner for effektiv snømåling vha georadar. Prosjekt finansiert av Energiforsyningenes Felleorganisasjon (ENFO). 1995, 1996.

Klima studier i arktisk. Feltstudie av snøparametere og snøsmelting i Ny-Ålesund, Spitsbergen. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og EU. 1992, 1994, 1995, 1996

Ansvarleg for utarbeiding av Hovudplan vassforsyning i Gaular kommune, samt forprosjektering av renseanlegg i Bygstad. 1994.

Ansvarleg for utarbeiding av Handlingsplan for fyllplassar i Sogn og Fjordane. 1994.

Prosjektmedarbeider ved utarbeiding av Handlingslan for fyllplassar i Hordaland. 1993.

Prosjektmedarbeider ved prosjektering av nytt vassverk for Førde sentrum (25.000 pe), sentral i  hydrologiske vurderingar og berekningar for kombinasjon vassverk og kraftverk. 1993 og 1994.

Prosjektmedarbeider ved konsesjonssøknad for ny avfallsplass for Sunnfjord Miljøverk. 1993 og 1994.

Uttesting og kalibrering av HBV- modell (Karmen) for felt på Grønland. 1992.

Systemering og innsamling av data frå Sagelva forsøksfelt. 1992.

ANDRE VERV OG OPPGÅVER

Medlem av styringsgruppe for  MKU-1.2_02 Finskala kvantitative nedbørprognoser ved hjelp av ensembleteknikker

MKU-1.3_03 Konsekvenser av klimaendringer på energiproduksjonen i Norden

Akvantus; prosjekt hos INDEC for forbedring av met prognoser til kraftbransjen

SyPD-1.5_05 Bedre bruk av kvantitative værvarsler

Norsk representant, Chief delgate, i Northern Research Basin

Medlem av Norsk hydrologiråd si gruppe i Arktisk Hydrologi

Fordragshaldar ved Powel dagane 2004 og 2005. EBL konferanse Tromsø 2005

I styret for Tekna Statkraft frå 2008 – 2010 og leder i perioden 2008 – 2009

I styret for Strindheim Ski frå 2009 –

Leder Strindheim Ski frå 2012

Styreleder i utdanningsprogrammet  Master in Technology Management NTNU/NHH frå 2012

PUBLIKASJONAR

Instanes, Arne; Kokorev, Vasily; Janowicz, Richard; Bruland, Oddbjørn; Sand, Knut; Prowse, Terry. 
Changes to freshwater systems affecting Arctic infrastructure and natural resources. Journal of Geophysical Research - Biogeosciences 2016 ;Volum 121.(3) s. 567-585
 
Bruland, Oddbjørn; Færevåg, Åshild; Steinsland, Ingelin; Liston, Glen E.; Sand, Knut. 
Weather SDM: estimating snow density with high precision using snow depth and local climate. Hydrology Research 2015 ;Volum 46.(4) s. 494-506

Kolberg, Sjur; Engeland, Kolbjørn; Tøfte, Lena S; Bruland, Oddbjørn. 
Parameter identifiability and regional calibration for reservoir inflow prediction. EGU General Assembly 2013
 
Bruland, Oddbjørn; Sand, Knut; Kolberg, Sjur; Engeland, Kolbjørn; Tøfte, Lena S; Liston, Glen. 
Development and testing of model updating techniques for the Hydropower industry in Norway. 18th International Northern Research Basins Symposium and Workshop 01/2011; 2011-08-15 - 2011-08-20
 
Bruland, Oddbjørn; Tøfte, Lena S; Engeland, Kolbjørn; Kolberg, Sjur. 
ENKI – Operational hydrological forecasting system. 17th International Northern Research Basins Symposium and Workshop; 2009-08-12 - 2009-08-18

Bruland, O., Killingtveit, Å. (2001): An energy balance based HBV- model applied in an arctic watershed at Svalbard, Spitsbergen. Submitted to Nordic Hydrology feb 2001.

Bruland, O., Sand, K. (2001) Snow distribution at a high arctic site at Svalbard. Nordic Hydrology, in press

Bruland, O., Maréchal, D, Sand, K., Killingtveit, Å. (2001) Energy and water balance studies during snowmelt period at a high arctic site at Svalbard.WINTEX /LAPP Special Issue of Theoretical and Applied Climatology, in press

Bruland, O., Killingtveit, Å (2001): An energy balance based HBV model applied in an arctic watershed at Svalbard, Spitsbergen, submitted

Marchand, W.D., Bruland, O., Killingtveit, Å.(2001) Enhancement of measurements and analysis of spatial snow cover by combining a ground based radar system with a differential global positioning system receive. Nordic Hydrology, in press

Liston, G. E., O. Bruland, J. -G. Winther, H. Elvehøy, and K. Sand (1999) Meltwater Production in Antarctic Blue-ice Areas: Sensitivity to Changes in Atmospheric Forcing. Polar Research, Vol 18, pp. 283 - 290

Liston, G. E., J. -G. Winther, O. Bruland, H. Elvehøy, and K. Sand (1999) Below-surface icemelt on the coastal Antarctic ice sheet.  J. Glaciol, 45 (150), 273-285.

Liston, G. E., J. -G. Winther, O. Bruland, H. Elvehøy, K. Sand, and Karløf, L. (1999) Snow and Blue-ice Distribution Patterns on the Coastal Antarctic Ice Sheet. Antarctic Science

Sand, K. and Bruland, O. (1998) Application of Georadar for Snow Cover Surveying. Nordic Hydrology, 29 (4/5), pp. 361-370.

Winter, J.-G., Bruland, O., Sand, K., Killingtveit, Å. & Maréchal, D.(1998) Snow accumulation distribution on Spitsbergen, Svalbard, in 1997. Polar Research Vol.17 No.2

Konferanse Bidrag/Presentasjonar:

Bruland, O., Sand, K. (1999) Energy and water balance studies during snowmelt period at a high arctic site at Svalbard. Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Union 24th General Assembly Hydrology, Oceans and Atmosphere, The Hague, The Netherlands, 19-23 April 1999

Bruland, O., Sand, K. (1999): Snow distribution at a high arctic site at Svalbard Geophysical Research Abstracts European Geophysical Union 24th General Assembly Hydrology, Oceans and The Hague, The Netherlands, 19-23 April 1999

Bruland, O., Sand, K. (1997) Application of Georadar in Polar Hydrology. Proceedings, The 11th international Northern Research basins symposium and workshop, Fairbanks, Alaska August 18 to 22, 1997. Vol 17, pp 39 - 48

Bruland, O., Sand, K. (1996) Operational Snow Survey by Radar, Nordic Hydrological Conference 1996 Akureyri, Iceland 13-15 august 1996 NHP-report No 40, pp 110 - 119

Bruland, O., Sand, K.  (1994) The Nordic HBV-Model applied to an arctic watershed. Procedings, 10th international Northern Research basins symposium and workshop, Spitsbergen, Norway August 28 to September 3 1994. Vol 17, pp 594 - 608

Maréchal, D., Bruland, O., Sand, K. (1999) Soil Thermodynamics and soil hydrology of a svat model. Geophysical Research Abstracts,  European Geophysical Union 24th General Assembly Hydrology, Oceans and Atmosphere, The Hague, The Netherlands, 19-23 April 1999

Sand, K., Bruland, O. (1999)  Water balance of three high arctic river basins, Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Union 24th General Assembly Hydrology, Oceans and Atmosphere, The Hague, The Netherlands, 19-23 April 1999

 

ANDRE ERFARINGAR

Deltakar på NARE, Norwegian Antarctic Research Expedition, med 3 mnd opphald i Antarktis og oppgåver innan instrumentering, observasjonar relatert til snødekke, snøsmelting og avrenning, samt logistikk for etablering av og opphald i feltleir.

Deltakar i og hovedansvarleg for planlegging av vellykka ekspedisjon til Amerikas høgaste topp og den høgaste i verda utanfor Himalaya/Pamir, Aconcagua 6962 moh.

Dataansvarleg i ØK-Bergen, med ansvar for innkjøp og oppstarting av datanettverk ved kontoret.

Øvingsleiar i vassdragsplanlegging ved NTH, 1992.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling