course-details-portlet

TVM5135 - Vannkraftplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Organisering og ledelse av vannkraftutredninger, planlegging og optimalisering av dammer, reservoar, vannkraft- og vannressursprosjekter, inklusive småskalakraftverk. Vannkraftens rolle i kraftnett. Plassering av inntak og kraftstasjoner, planlegging av kanaler og fallrør. Vannkraftteknologi under bakken. Vannkraftprosjekters sosial- og miljøpåvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Bygging av forskjellige typer vannkraftverk
- De forskjellige komponentene i et vannkraft system og samspillet mellom disse.
- Hvordan optimalisere et vannkraftverk og hensynet og hvordan man tar hensyn til miljø og sosiale forhold
- Prosessen rundt planlegging av vannkraftverk i Norge og i utlandet
- Spesielle faktorer ved planlegging av små vannkraftverk

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
- Uføre en mulighetsstudie for et vannkraftverk
- Gjennom mulighetsstudie identifisere potensielle prosjekter
- Identifisere et vannkraftverks potensielle konsekvenser for miljø og samfunn

Generell kompetanse:
Studentene kan:
- Gjennomføre en mulighetstudie av hvordan utvikling kan skje i et vassdrag
- Sammenligne forskjellige alternativ for utvikling og rangere disse basert på miljøkonsekvenser og økonomiske kriterier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Prosjektarbeid og forelesninger bygger på kunnskaper fra anbefalte forkunnskaper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rekognoserings studie vannkraft
  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen teller 75 %, prosjektarbeid i gruppe teller 25 %. Resultatet for hver del angis som bokstavkarakter, begge vurderingsdeler må bestås for å få bestått karakter i emnet. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker i serien "Hydropower Development" og forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Investerings- og kostnadsanalyse
  • Hydraulikk
  • Vannkraft

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 75/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU