course-details-portlet

TVM5135 - Vannkraftplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer G
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Organisering og ledelse av vannkraftutredninger, planlegging og optimalisering av dammer, reservoar, vannkraft- og vannressursprosjekter, inklusive småskalakraftverk. Vannkraftens rolle i energiforsyninga. Plassering av inntak og kraftstasjoner, planlegging av kanaler og fallrør. Vannkraftteknologi under bakken. Vannkraftprosjekters sosial- og miljøpåvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Vannkraftens rolle i energiforsyningen
 • Bygging av forskjellige typer vannkraftverk
 • De forskjellige komponentene i et vannkraft system og samspillet mellom disse.
 • Økonomisk og finansiell analyse av vannkraft prosjekt
 • Hvordan optimalisere et vannkraftverk og hensynet til miljø og sosiale forhold
 • Prosessen rundt planlegging av vannkraftverk

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • Identifisere potensiale for og utføre tidlig fase vurderinger og for-prosjekt for vannkraftverk
 • Evaluere samfunnsøkonomiske og finansielle sider av et vannkraft prosjekt med hensyn til energibehov og miljøpåvirkning
 • Forstå, optimalisere og designe hver komponent i et vannkraftsystem med hensyn til produksjon, kostnad, inntekt og sikkerhet.

Generell kompetanse

Studentene kan:

 • Være del av og lede et vannkraft utviklings prosjekt
 • Være del av og lede en avdeling for drift av kraftverk (operasjons sentral)
 • Gjennomføre en mulighetstudie av hvordan utvikling kan skje i et vassdrag
 • Sammenligne forskjellige alternativ for utvikling og rangere disse basert på miljøkonsekvenser og økonomiske kriterier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Prosjektarbeid og forelesninger bygger på kunnskaper fra anbefalte forkunnskaper. 10 øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rekognoserings studie vannkraft
 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen teller 75 %, prosjektarbeid i gruppe teller 25 %. Resultatet for hver del angis som bokstavkarakter, begge vurderingsdeler må bestås for å få bestått karakter i emnet. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig. 10 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Bøker i serien "Hydropower Development" og forelesningsnotater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vassdragsteknikk
 • Investerings- og kostnadsanalyse
 • Bergteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Ingeniørvitenskap
 • Bergteknologi
 • Naturressursforvaltning
 • Anleggsteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Konsekvensanalyse
 • Elkraftteknikk
 • Geologi
 • Hydraulikk
 • Naturmiljøkunnskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Vannkraft

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU