course-details-portlet

TVM4106 - Hydrologisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Konsentrerte og fordelte hydrologiske modellar. Data og datakvalitet. Oppdatering av modellar og prognosering av tilsig. Bruk av geografiske informasjonssystem i hydrologi. Flom, flomvarsling og flomsoner. Snøhydrologi. Simulering av arealbruksendringar.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan hydrologiske modeller kan brukes for planlegging og drift av vannkraftverk, simulering av flom og endring i arealbruk.
- Teoretisk basis for modellene.
- Hvilke forenklinger og tilnærmelser som må gjøres for praktisk bruk -- Hvilke inngangsdata som kreves, usikkerhet og feil i data og metoder for korreksjon.
- Kalibrering, usikkerhet og vurdering av resultat.
- GIS i hydrologisk modellering

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Kalibrere og bruke nedbør-avløpsmodellen HBV for å beregne avløp i et nedbørsfelt.
- Beregne snøsmelting med Grad-dagmodell og Energibalansemodell.
- Bruk av distribuerte modeller.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Se sammenhengen mellom grunnleggende hydrologisk teori og anvendelsen i modeller.
- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede modeller, og hvilke som krever mer kompliserte modeller.
- Forstå hvordan GIS kan brukes for hydroligiske og hydrauliske beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og seminar. Rekneøvingar og øvingar i bruk av simuleringsmodellar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Dataøvingar

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Killingtveit og Sælthun: Hydrology, 1997.
Beven, K. Rainfall: Runoff modelling, John Wiley, 2001.
Utdrag fra bøker og artiklar.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Hydroteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU