course-details-portlet

HAV6004 - Bærekraftig utvikling av havvind

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 uker

Faglig innhold

I en energiomstilling som er i tråd med FNs bærekraftsmål må utviklingen av havvind være økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig. Med utgangspunkt i ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver fokuserer dette faget på følgende aspekter ved bærekraftig utvikling av havvind:

1) Rollen til havvind i det europeiske energisystemet

Denne delen fokuserer på hvilken rolle havvind spiller i scenarier for 1.5 og 2. graders målet og hva potensialet for havvind i Nordsjøen er under ulike kostnadsantagelser. I tillegg belyses samspillet mellom havvind og andre teknologier i energisystemet.

2) Kontroverser rundt havvind

Denne delen fokuserer på konflikter og kontroverser rundt havvind og hva slike konflikter kan bety for utvikling and implementering av havvindteknologien. I tillegg diskuteres deltakelsesprosesser og hvordan man kan tilrettelegge for en rettferdig og inkluderende utvikling av havvind.

3) Rettferdig bærekraftig omstilling

Denne delen gir kunnskap om det analytiske rammeverket Rettferdig bærekraftig omstilling (JST) som vil anvendes på norske regioner sterkt spesialisert mot olje og gass-sektoren. I tillegg fokuserer denne delen på Strategisk kopling til global produksjonsnettverk (GPN) og gir begreper for hvordan regioner kan utvikle sine ressurser og kapabiliteter slik at de kan matche behovene i GPM and deres lead firms, med eksempler fra UK, Tyskland og Norge.

4) Lønnsomme bærekraftsstrategier

Det gis en innføring i hvordan bedrifter kan utvikle lønnsomme bærekraftsstrategier. I tillegg diskuteres hvordan bedrifter kan håndtere og utvikle en balansert portefølje av innovasjonsprosjekter som fokuserer både på dagens situasjon og bedrifters evne til å møte fremtiden.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten forstår samspillet mellom havvind og andre teknologier i energisystemet
 • Studenten tilegner seg kunnskap om kontroverser og deltakelse og kan anvende relevante begreper for å forstå og diskutere utviklingen av havvind som sosio-tekniske omstillingsprosesser
 • Studenten tilegner seg kunnskap om analytiske rammeverk for bærekraftig omstilling som er legitim og gjennomførbar, og hvordan regioner kan koble seg opp i globale produksjonsnettverk
 • Studenten behersker teorigrunnlaget for lønnsomme bærekraftsstrategier og organisering av innovasjonsporteføljer

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende relevante begreper og teorier for å analysere og forstå utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling av havvind
 • Studenten kan reflektere kritisk over problemer og utfordringer knyttet økonomisk, økologisk og sosial bærekraft i havvindutviklingen
 • Studenten kan formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende tekster

Læringsformer og aktiviteter

1. Korte forelesninger som introduserer temaene.

2. Gruppevis arbeid med caseoppgaver.

3. Presentasjoner av gruppearbeid og etterfølgende plenumsdiskusjoner.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved HF-fakultetet, 100% internfinansiering i kategori D (EVUHFD100)
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Emnet: HAV6000

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  4.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU