course-details-portlet

KUH2011 - Tekster som formet kunsthistorien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg hvordan diskurser om kunst etableres gjennom tekst og bilde, og hvordan ytringer av ulik karakter påvirker den kunsthistoriske og offentlige debatten. Sentralt står drøftingen av billedkunst og/eller arkitektur med henblikk på resepsjon og bakgrunnshistorie. Fokus vil være på kunst som retorisk- eller identitetsskapende virkemiddel i samfunnsmessige endringsprosesser. Tema varierer etter hvem som har emneansvar, og kan eksempelvis ta opp spørsmål knyttet til ord og bilde, historie, modernitet og identitet, epokegjørende kritikker osv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

  • kunnskaper om moderne og/eller historiske verk som bærer av mening og kjennskap til hvordan monumenter har blitt brukt til politiske formål eller i identitetsskapende sammenheng
  • innsikt i særtrekk ved ulike typer og sjangre i ytringer om kunst, som historisk fremstilling, kritikk og manifest

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:

  • analysere konkrete eksempler og gjøre rede for hvordan kunst brukes ideologisk, politisk, retorisk og/eller i identitetsskapende sammenheng
  • reflektere over samspill og konflikter mellom ulike paradigmatiske tanker om kunst
  • presentere fagstoffet skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk muntlig innlegg.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra instituttet eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6-dagers hjemmeeksamen på 3000 - 4000 ord. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (BKUH)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum omfatter ca. 1200 sider, inkl. illustrasjoner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2010 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
28.11.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU