Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning og fagutvikling handler om to forhold. Utfordrende atferd og helse. Jeg har i tillegg arbeidet med oppbygging og drift av naku.no med den nasjonale kunnskapsbanken. Jeg begynte å arbeide for NAKU i 2007. Før det var jeg ansatt i 5 år som fagkonsulent ved habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. I en 5- års periode før dette var jeg miljøarbeider, miljøterapeut og faglig ansvarlig etter sosialtjenestelovens kap. 4A ved et kommunalt bofellesskap. På tidlig 90-tallet arbeidet jeg som miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon.

Utdanning
Jeg er utdannet vernepleier. Av annen utdanning har jeg blant annet videreutdanning i habilitering og rehabilitering med fordypning på krevende atferd, i tillegg har jeg en master i funksjonshemming og samfunn. Jeg er også kompetansevurdert til å ha gjennomført FoU-arbeider som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Jeg kvalifiserer til førstelektor i helsevitenskap (vernepleie).

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Barøy, Linda; Berge, Kim. (2021) Film om Helsedirektoratets veileder og NAKUs nettressurs. null
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming
 • Berge, Kim; aasan, synnøve; Ellingsen, Karl Elling. (2012) Tre filmer om psykisk helse og personer med utviklinghemning. Gratis tilgjengelig på nett: http://naku.no/node/572. Utviklingshemning og psykisk helse
 • Berge, Kim. (2010) Filmen viser en kort innføring i Rå Kuns, Art Raw, ved Alfred Vaagsvold, billedkunstner. Rå kunst

Del av bok/rapport

 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Self-determination and the use of coercion and restraint - People With intellectual disability. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim. (2014) Helsefagets rolle i den vernepleierfaglige kompetansen og utøvelsen av faglig skjønn. Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim; Johnsen, Ditlev. (2005) Omstillinger innenfor miljøarbeid : fra instruks til samhandling. Selvbestemmelse for tjenestenytere.

Rapport/avhandling

 • Johansen, Laila Hoff; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Pasientopplæring for personer med utviklingshemming - En statusrapport. 2017. ISBN 978-82-93561-00-2.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. Oppdragsforskning for Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. 2015. ISBN 978-82-998499-7-5.
 • Bromstad, Eldar; Berge, Kim. (2012) Vi vil, og vi får det til. Eksempelsamling utgitt på oppdrag fra Helsedir. 2012. ISBN 978-82-998499-1-3.
 • Berge, Kim. (2011) Å gjøre annet enn å bruke tvang og makt. 2011.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2010) Modeller i miljøarbeid. 2010. ISBN 978-82-998499-0-6.
 • Slåtta, Knut; Berge, Kim. (2010) Deltagelses og opplevelsesplaner. Et verktøy for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for voksne med multifunksjonshemming eller dyp utviklingshemming.Publisert som rapport. 2010.
 • Ellingsen, Karl Elling; Lungwitz, Dirk; Berge, Kim. (2009) Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. Tilrådning av to prosjekter. Oppdragsforskning fra Helsetilsynet. 2009.