course-details-portlet

MDV6422 - Metodiske tilnærminger i miljøterapeutisk arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet presenterer og diskuterer ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder og faglige praksiser som rettes mot å styrke individers og gruppers vekst og utvikling. I emnet diskuteres anvendelse av relasjons-, nettverks-, og myndiggjørende arbeid på individ og gruppenivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6422 skal studenten kunne:

  • ha inngående kunnskap om miljøterapeutiske arbeidsmetoder og modeller
  • ha avansert kunnskap om sammenhenger mellom oppgaver, fagideologi og metodevalg
  • ha inngående kunnskap om personens og relasjoners sentrale plass i miljøterapeutiske utviklings- og endringsprosesser

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6422 skal studenten kunne: 

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder og faglige praksiser
  • analysere og forholde seg kritisk til faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen miljøterapeutisk metodikk og faglig praksis på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6422 skal studenten kunne:

  • formidle muligheter og begrensninger ved ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder og praksiser
  • kommunisere om faglige problemstillinger , analyser og konklusjoner innen fagområdet, herunder kritiske perspektiver på miljøterapeutiske arbeidsmetoder og modeller og behersker fagområdets uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Undervisningen gis i samlinger i løpet av semesteret. Studieform: Undervisningen består av forelesninger, seminar, gruppe- og individuelt arbeid og presentasjoner. Undervisningsspråk: Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer. Alle hjelpemidler er tillatt.

Obiligatorisk aktivitet (seminar og presentasjon av individuelt eller gruppearbeid), eventuelt kompensatorisk arbeidskrav, må være godkjent som bestått for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semester

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk fordypningsemne innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet. Det er plass til 15 studenter på emnet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6422 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU