course-details-portlet

MDV6422 - Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet skal gi inngående kunnskap om ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder, faglige praksiser og vitenskapelig kunnskapssyn som ligger til grunn for disse. Miljøterapeutisk arbeid kan for eksempel foregå både på individ- og gruppenivå, og rettes mot å styrke individers og gruppers vekst og utvikling gjennom for eksempel
relasjons-, nettverks- og myndiggjørende arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
* analysere og forholde seg kritisk til ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder og de ulike vitenskapelige perspektiver som ligger til grunn for de ulike arbeidsmetodene
* inngående kunnskap om miljøterapeutiske muligheter og prosesser i ulike kontekster
* avansert kunnskap om personens og relasjoners sentrale plass i miljøterapeutiske utviklings- og endringsprosesser.

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
* analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen miljøterapeutisk metodikk og praksis
* analysere og forholde seg kritisk til virkningen av miljøterapeutiske prosesser i ulike kontekster
* analysere og forholde seg kritisk til betydningen av miljøterapeutisk samhandling og alliansebygging

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
* formidle sentrale muligheter og begrensninger ved ulike miljøterapeutiske arbeidsmetoder og praksiser
* anvende miljøterapeutiske metoder som er hensiktsmessig i ulike kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Undervisningen gis i samlinger i løpet av ett semester.

Studieform: Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuelt arbeid.

Undervisningsspråk: Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på seminar.

Vurderingsform og karakterskala: Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer. Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk fordypningsemne innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.03.2021

Innlevering 17.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU