course-details-portlet

MDV6420 - Miljøterapeutisk arbeid - rammer og forståelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet skal gi bred og generell kunnskap om miljøterapeutisk arbeid og de ulike tradisjonene og retningene som tilhører dette fagsynet, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av denne tilnærmingen. Videre belyses betydningen av utforming, strukturer og organisering som ledd i det miljøterapeutiske arbeidet, sentrale brukergrupper, samhandling og samarbeid mellom brukerne, tjenestene og profesjonene. Emnet omfatter også kunnskap, ferdigheter og kompetanse om etikk, brukerrettigheter og den juridiske reguleringen av arbeidet innen fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten:
-kunne anvende kunnskap om den historiske bakgrunnen og opphavet til miljøterapeutisk arbeid, kontekstene det har inngått i og inngår i, og utviklingen av fagfeltet.
-ha inngående kunnskap om utviklingen av miljøterapeutiske teorier, modeller og metoder og kunnskap om fagsyn og fagteorier som er sentrale innen miljøterapeutisk arbeid.
-ha avansert kunnskap om strukturering og organisering, og organisasjonens betydning for det miljøterapeutiske arbeidet.
-kunne anvende kunnskap om sammenhenger mellom oppgaver og fagsyn, kartleggingsarbeid, språk og kommunikasjon og det terapeutiske samværet.
-ha inngående kunnskap om betydningen av begrepene utvikling og forandring og kan anvende dem til å beskrive miljøterapeutiske innsatser.

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
-analysere miljøterapeutisk praksis i lys av aktuelle teorier, modeller, metoder og rammebetingelser.
-analysere problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, og kan gjøre bruk av en eller flere teorier, retninger eller praksiser i formuleringen.
-bruke relevante metoder for å reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i miljøterapi.

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten:
-kunne formidle sentrale miljøterapeutiske perspektiver, teorier og metoder
-kunne analysere betydning av organisatoriske og samfunnsmessige strukturers rammer og sammenhengen mellom disse og utformingen av det miljøterapeutiske arbeidet
-kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å diskutere og analysere betydningen av strukturelle, materielle, faglige og personlige forhold har i miljøterapeutiske arbeidet

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Undervisningen gis i samlinger i løpet av ett semester.
Studieform: Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, individuelt arbeid og presentasjoner.
Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse.
Emnet er obligatorisk innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.10.2020

Innlevering 08.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU