course-details-portlet

MDV6420 - Miljøterapeutisk arbeid - teoretiske grunnlag og perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet presenterer en oversikt over ulike tradisjoner, teoretisk grunnlag og perspektiver i miljøterapeutisk fagideologi, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av miljøterapeutisk tilnærming. I emnet diskuteres også betydningen av samhandling og samarbeid mellom brukerne, tjenestene og profesjonene, samt miljøfaktorer og organisering, som sentrale virkemidler i det miljøterapeutiske arbeidet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått MDV6420 skal studenten kunne:

-ha avansert kunnskap om den historiske bakgrunnen, tradisjoner i og opphavet til miljøterapeutisk arbeid, kontekstene det har inngått i og inngår i, og utviklingen av fagfeltet.

-ha inngående kunnskap om perspektiver, prinsipper og teorier som er sentrale innen miljøterapeutisk arbeid.

-ha avansert kunnskap om rammebetingelser, strukturering og organisering, og organisasjonens betydning for det miljøterapeutiske arbeidet.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått MDV6420 skal studenten kunne:

-analysere og forholde seg kritisk til miljøterapeutisk praksis, metoder og modeller i lys av aktuelle perspektiver, prinsipper, teorier og rammebetingelser.

-analysere og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, ved bruk av relevante perspektiver, prinsipper og teorier

- analysere og forholde seg kritisk til faglige og etiske dilemmaer i miljøterapi.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført og bestått MDV6420 skal studenten kunne:

-formidle og forholde seg kritisk til sentrale miljøterapeutiske perspektiver, prinsipper og teorier.

-anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å kommunisere om og analysere betydningen av faglige og relasjonelle forhold og rammebetingelser i det miljøterapeutiske arbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur på et nordisk språk eller engelsk vil bli brukt.

Deltakelse i seminar er en obligatorisk aktivitet. Deltakelse innebærer her både gjennomføring av forberedelser individuelt og/eller i gruppe, samt tilstedeværelse og aktiv deltakelse på selve seminardagen.

Undervisningen gis i samlinger i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer.

Obiligatorisk aktivitet (seminar), eventuelt kompensatorisk arbeidskrav, må være godkjent som bestått for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet. Det er plass til 15 studenter på emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.09.2022

Innlevering
06.10.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU