Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet som cand psychol fra Universitetet i Oslo i 1985, og fikk dr philosgraden min fra NTNU i 2012. Det samme året ble jeg tilkjent professorkompetanse i helsevitenskap. Årene mellom disse milepelene tilbragte jeg som forsker ved Norsk Institutt for Sykehusforskning (1987-1996), stipendiat ved Psykologisk institutt ved UiO (1993-1996), førsteamanuensis i samfunnspsykologi ved henholdsvis Universitetet i Tromsø (1997-1999) og NTNU (1998-2008), før jeg ble førsteamanuensis (2008-2012) og professor (2012-d.d.) i helsevitenskap ved NTNU.

 

Forskning

Min fremste forskningsinteresse er knyttet til den medisinske risikodiskursen. En konsekvens av denne interessen er at jeg også har bidratt til forskning knyttet til ulike former for medisinsk screening, nærmere bestemt deltakrnes forståelse og opplevelse av denne formen for sykdomsforebygging. Kunnskap om betydningen av informert samtykke ved screeningdeltakelse har ført meg videre til forskning knyttet til deltakernes refleksjoner og forståelse av ulike samtykkeformer ved biobankforskning.

Utviklingen på biobankfeltet har videre bidratt til interesse rundt valgene forskere og forskningsdeltakere framover stilles overfor når det gjelder individuell tilbakemelding om forskningsresultater. Blant temaene folk må forholde seg til er det som kalles tilfeldige funn, og det er forståelsen av dette fenomenet som er min fremste forskningsinteresse om dagen.  

I forskningen min benytter jeg ulike kvalitative metoder, som fokusgrupper, semistrukturerte intervjuer og diskursanalyse, gjerne med det formål å få tydeliggjort de sosiale konstruksjonene av ulike medisinske og helsefaglige tema i fortid og nåtid. I dette arbeidet prøver jeg også å lære meg mer om Constructivist Grounded Theory og Situational Analysis, som jeg oppfatter som gode verktøy i egen forskning.

 

Undervisning

Ved ISM har jeg emneansvar for både MH 3001 og FH 3000, men jeg har forskningstermin og undervisningsfri i studieåret 2020-21.

 

Veiledning

Ved utgangen av studieåret 2019-20 har jeg veiledet 79 studenter som har ferdigstilt sin hovedoppgave eller masteroppgave i ulike helsefag, primært psykologi og helsevitenskap. Veiledningen favner en rekke faglige tema, men er i hovedsak knyttet til anvendelse av metodene nevnt over her. I studieåret 2020-21 tar jeg ikke imot nye henvendelser om masteropgaveveiledning, men jeg er helt klart åpen for henvendelser oppgaver som skal påbegynnes høsten 2021.

Jeg har også hatt gleden av å være hovedveileder for to ferdigstilte doktorgrader og biveileder for ytterligere tre. For tiden er jeg aktiv som hovedveileder for to og biveileder for fire doktorgradsstipendiater.

 

Andre aktiviteter

I tillegg til aktivitetene over har jeg mange års erfaring med arbeid i ulike forskningsetiske komiteer. Jeg har bidratt i etikk-komiteene for både HUNT III og HUNT IV, sittet to perioder i NEM og er i dag møtende vararepresentant i Granskingsutvalget.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner