course-details-portlet

MH3001 - Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og kritisk kunnskapsinnhenting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i relevante vitenskapsfilosofiske og forskningsetiske diskusjoner, samt kritisk refleksjon og bruk av kildemateriale. Det skal omfatte de mest sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger og gi en generell innføring i vitenskapsteori og en kritisk grunnholdning, knyttet til eksempelvis objektivitet, intersubjektivitet og sannhet, perspektivavhengig kunnskap. Emnet skal omfatte forskningsetikk, herunder dens historie og dens begrunnelse. Det gis en oversikt over relevant lovgivning og forskningsetiske retningslinjer, samt godkjenningsordningene forvaltet av REK og NSD, med tilhørende søknadsprosedyrer. Sentralt i kurset står også begrepene redelighet, uredelighet og aktsomhet. Endelig skal emnet omfatte kritisk kunnskapsinnhenting, slik som bruk av ulike fagdatabaser og referansehåndtering, samt oppøving av evne til kritisk lesing og refleksjon rundt bruk av kildemateriale.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne MH3001 skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og diskusjonene rundt dem
 • redegjøre for ontologiske og epistemologiske forutsetninger for valg av problemstillinger/hypoteser og forskningsmetoder
 • forklare forskningsetikkens hensikt
 • identifisere og diskutere forskningsetiske utfordringer innen eget fagområde
 • redegjøre for hva som ikke kan regnes som aktsom eller redelig forskning
 • forklare de viktigste skillene mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
 • skille mellom utviklingsarbeid og vitenskapelig arbeid

Ferdigheter:

 • delta i kunnskapsbaserte diskusjoner om vitenskapsteoretiske spørsmål
 • gjenkjenne og håndtere forskningsetiske utfordringer som oppstår i ulike faser av et forskningsprosjekt
 • diskutere forskningens rolle i et godt samfunn
 • utføre systematisk kunnskapsinnhenting innen eget kunnskapsfelt
 • presentere og gi en kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur som er relevant for praksis- og forskningsfeltet

Generell kompetanse:

 • reflektere over vitenskapsteoretiske posisjoner i publisert vitenskapelig arbeid
 • vurdere forskningsprosjekt i henhold til gjeldende lovgivning og forskningsetiske prinsipper, herunder kunne søke om lovpålagte godkjenninger
 • tolke, analysere og drøfte faglige problemstillinger basert på systematisk innhenting av erfaringskunnskap, forskningskunnskap og berørte gruppers behov (kunnskapsbasert praksis)

Læringsformer og aktiviteter

Intensiv undervisning i blokkuker. Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, inklusive nettbasert undervisning. Undervisningen gjennomføres både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund ved behov.

Mer om vurdering

Eksamensform: Hjemmeeksamen, dvs. en eksamensform hvor studenten gis anledning til å demonstrere evne til kritisk refleksjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Etikk
 • Filosofi
 • Folkehelse
 • Medisinsk etikk, forskningsetikk og vitenskapsteori
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
14.11.2023

Innlevering
16.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU