course-details-portlet

FH3000 - Innføring i folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Folkehelse er vitenskapen om å identifisere forhold, faktorer og mekanismer for god og dårlig helse, identifisere og implementere effektive intervensjoner for å fremme og forebygge befolkningens helse. Emnet skal gi en grunnleggende innføring om folkehelse og folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv, med vektlegging av helsefremming og sykdomsforebygging i alle livets faser. Det skal omfatte folkehelsearbeidets historie, det vitenskapsteoretiske grunnlag, forvaltning, policyutvikling med nasjonale og internasjonale strategier og lovgrunnlag for folkehelse, teorier og kunnskap om folkehelse, kartlegging og overvåking av helsetilstanden i befolkningen og modeller for et effektivt og kunnbskapsbasert folkehelsearbeid. Innføringen i faget baserer seg også på eksempler fra folkehelsearbeid på ulike samfunnsnivå og arenaer og i ulike settinger.

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne skal kandidaten ha kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale forhold påvirker lokalsamfunn, og om de globale utfordringer som verden i dag står overfor når det gjelder helse. Emnet har et overordnet fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid som bygger på kunnskapsdannelse og erfaringer fra mange fagområder. Kunnskap og forskning skal bidra til at det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennomføres på best mulig måte innenfor gjeldende lovverk og på basis av tilgjengelig forskningsbasert kunnskap. Etter fullført og bestått emne skal studentene:

Kunnskaper:

 • Ha inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepene helse og sykdom og kunne argumentere for individ-, befolknings- og miljørettede perspektiv i helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid
 • Ha inngående kunnskaper om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, miljø og individ og se dette i et fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv
 • Ha oversikt over de ulike vitenskapsteoretiske forankringer og metoder innen folkehelsearbeid
 • Ha kritisk innstilling til teorier og modeller, noe som forutsetter kjennskap til ulike perspektiver på helsefremmende, forebyggende og sosialt forandringsarbeid
 • Ha inngående kunnskap om sentrale politiske, økonomiske og juridiske føringer som er relevante for folkehelsearbeid i det offentlige, arbeidslivet og det sivile samfunn

Ferdigheter:

 • Kunne gjøre rede for betydningen av inkludering og deltakelse for helse og kunne beskrive eksempler på politisk prioriterte områder som har til hensikt å fremme dette
 • Kunne gjøre rede for organisering og ledelse av folkehelsearbeidet på ulike nivå eksemplifisert ved Trøndelagsmodellen
 • Kunne initiere, planlegge og gjennomføre ressursmobiliserende arbeid for å skape bedre folkehelse og offentlig velferd i samarbeid med brukergrupper og lokalbefolkningen
 • Kunne kritisk vurdere vitenskapelig arbeider i folkehelse

Generell kompetanse:

 • Identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et menneskerettighetsperspektiv innen folkehelsearbeid
 • Innhente og bruke vitenskapelig og annen offentlig dokumenterbar kunnskap for å belyse en fagrelevant problemstilling gjennom en akademisk tekst
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor folkehelsearbeid basert på egne erfaringer og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppearbeid, hjemmeoppgaver, medstudentrespons, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning, veiledning av lærere i workshops.

Obligatoriske aktiviteter

 • Akademinsk skriving om oppgitt emne
 • Utarbeide og presentere en poster over selvvalgt emne

Mer om vurdering

Akademisk skriving gjennomføres i høstsemesteret og består av en skriftlig innleveringsoppgave basert på oppgitt emne samt skriftlig medstudentrespons. Posterpresentasjon gjennomføres i vårsemesteret og innebærer innlevering av poster over selvvalgt emne med bruk av minimum tre vitenskapelige artikler med muntlig presentasjon i felles samling. Det er obligatorisk oppmøte på disse aktivitetene.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjente for å avlegge eksamen i emnet. Godkjenningen har også gyldighet i de tilfeller der studenter ønsker å gjenta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Opptak til master i folkehelse (MFHLS).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Folkehelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU