Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Eg er fyrsteamanuensis i nordisk språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Same stad tok eg doktorgraden i 2013 på avhandlinga Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458–1537. Seinare hadde eg eit postdoktorstipend frå NFR med prosjektet Old Norse: The philological construction and new perspectives, og i 2016–2017 var eg lausarbeidar ved ISL og FLT (lærarutdanninga). Frå 2017 er eg dessutan statens namnekonsulent for Midt-Noreg.

Forskingsinteresser

 • Språkhistorie
 • Historisk sosiolingvistikk
 • Faghistorie
 • Norrøn filologi
 • Historisk-komparativ lingvistikk meir ålment

Undervisning

Eg har undervist mest i språkhistorie og norrønt på basis og fordjuping, men òg ein del moderne grammatikk og ulike EVU-kurs (etter- og vidareutdanning) med nettførelesingar og samlingar. Haustsemesteret 2017 underviser eg i NORD1102 (grammatikk og pragmatikk), NORD2200 (fordjuping i norrønt språk) og NORD3002 (språkvitskaplege teoriar).

Mellomnorsk

Eg har arbeidd mykje med språkendringar i mellomnorsk. I samband med dette har eg sett opp ein bibliografi for perioden, og er takksam for tilføyingar.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Berg, Ivar; Dalen, Arnold; Seim, Karin J Fjellhammer. (2013) Runestudiar. Festskrift til Jan Ragnar Hagland. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82321-0215-0.

Del av bok/rapport

 • Berg, Ivar. (2017) Business writing in early sixteenth-century Norway. Merchants of Innovation. The Languages of Traders.
 • Berg, Ivar. (2017) Kor gamle er dei norske dialektane?. Ideologi, identitet, intervention.
 • Berg, Ivar. (2017) Språkhistorie. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Berg, Ivar. (2016) The Making of the Scandinavian Languages. Metalinguistic Perspectives on Germanic Languages. European Case Studies from Past to Present.
 • Berg, Ivar. (2015) Stages in deflexion and the Norwegian dative. Historical Linguistics 2013.
 • Berg, Ivar. (2014) Mellomnorsk bibliografi 1350--1525. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck.
 • Berg, Ivar. (2014) Rural Literacy in Sixteenth Century Norway. Vernacular Literacies - Past, Present and Future.
 • Berg, Ivar. (2013) Variation in a Norwegian sixteenth-century scribal community. Scribes as agents of language change.
 • Berg, Ivar. (2011) Mellom norsk og dansk: Skriftspråk og talemål ikring 1500. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson.

Rapport/avhandling

 • Berg, Ivar; Hagland, Jan Ragnar. (2013) Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458-1537. 2013. ISBN 978-82-471-4089-5.