Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Eg er fyrsteamanuensis i nordisk språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Same stad tok eg doktorgraden i 2013 på avhandlinga Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458–1537. Seinare hadde eg eit postdoktorstipend frå NFR med prosjektet Old Norse: The philological construction and new perspectives. Frå 2017 er eg dessutan statens namnekonsulent for Midt-Noreg.

Forskingsinteresser

 • Språkhistorie
 • Historisk sosiolingvistikk
 • Faghistorie
 • Norrøn filologi
 • Historisk-komparativ lingvistikk meir ålment

Undervisning

Eg har undervist mest i språkhistorie og gamalnorsk på basis og fordjuping, men òg ein del moderne grammatikk og ymse andre emne, både på det vanlege nordiskstudiet (alle nivå) og ulike EVU-kurs (etter- og vidareutdanning).

Mellomnorsk

Eg har arbeidd mykje med språkendringar i mellomnorsk. I samband med dette har eg sett opp ein bibliografi for perioden, og er takksam for tilføyingar.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Berg, Ivar; Dalen, Arnold; Seim, Karin J Fjellhammer. (2013) Runestudiar. Festskrift til Jan Ragnar Hagland. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82321-0215-0.

Del av bok/rapport

 • Berg, Ivar. (2018) Skriftkulturen ved erkesetet i seinmellomalderen. Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?.
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. (2018) Geografisk og sosial variasjon. Praksis. Norsk språkhistorie II..
 • Berg, Ivar. (2017) Business writing in early sixteenth-century Norway. Merchants of Innovation. The Languages of Traders.
 • Berg, Ivar. (2017) Kor gamle er dei norske dialektane?. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.
 • Berg, Ivar. (2017) Språkhistorie. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Berg, Ivar. (2016) The Making of the Scandinavian Languages. Metalinguistic Perspectives on Germanic Languages. European Case Studies from Past to Present.
 • Berg, Ivar. (2015) Stages in deflexion and the Norwegian dative. Historical Linguistics 2013.
 • Berg, Ivar. (2014) Mellomnorsk bibliografi 1350--1525. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck.
 • Berg, Ivar. (2014) Rural Literacy in Sixteenth Century Norway. Vernacular Literacies - Past, Present and Future.
 • Berg, Ivar. (2013) Variation in a Norwegian sixteenth-century scribal community. Scribes as agents of language change.
 • Berg, Ivar; Dalen, Arnold; Seim, Karin J Fjellhammer. (2013) Jan Ragnar Hagland -- fagleg profil. Runestudiar. Festskrift til Jan Ragnar Hagland.
 • Berg, Ivar. (2011) Mellom norsk og dansk: Skriftspråk og talemål ikring 1500. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson.

Rapport/avhandling

 • Thorvaldsen, Bernt Ø; Berg, Ivar; Zilmer, Kristel. (2018) Høringsuttalelse om kjerneelementer i norskfaget fra Samarbeidsnemnda for norrøn filologi. 2018.
 • Berg, Ivar; Hagland, Jan Ragnar. (2013) Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458-1537. 2013. ISBN 978-82-471-4089-5.
 • Hagland, Jan Ragnar; Berg, Ivar. (2006) Nytt i gammalt. Kasusbruk i skrifter frå Trøndelag 1470-1500. 2006.