course-details-portlet

NORD2200 - Eldre språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Det faglige innholdet i emnet - tema og teori - varierer mellom runologi og norrønt språk. Høsten 2023 blir det undervist i norrønt språk.

Runologi:

Studiet av dette emnet skal gjøre studentene kjent med en kildetype som bare så vidt berøres i NORD1106, nemlig runeinnskrifter. Studiet vil gi studentene kunnskap om runene som eget skriftsystem, synkront og diakront, og om både den språklige og innholdsmessige siden av innskriftene. Emnet griper bakenfor norrøn tid og tar sikte på å gi en oversikt over hele tidsrommet runene var i bruk som levende skrift. Hovedvekten ligger på vikingtids- og middelalderruner i det norrøne området i vid forstand.

Norrønt språk:

Studiet av dette emnet skal gi studentene større innsikt i norrøn språkstruktur og bedre kjennskap til norrønt språk enn det som kreves til NORD1102 og NORD1106. Studentene skal bli i stand til å arbeide selvstendig med norrøne tekster og kunne analysere disse språklig. De skal også få språkhistoriske bakgrunnskunnskaper som setter den norrøne grammatikken i en sammenheng, og studentene skal kjenne noe til variasjon innenfor norrønt.

Læringsutbytte

Runologi:

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • kunnskap om runene som eget skriftsystem, ulike varianter av runealfabetet (fuþarken) og runeskriftas utvikling over tid
 • kunnskap om både den språklige og den innholdsmessige sida ved runeinnskrifter
 • kunnskap om runenes historiske og kulturhistoriske kontekst

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • translitterere, normalisere og bestemme innskrifter typologisk og kronologisk
 • forstå og oversette enkle runeinnskrifter på norrønt språk
 • sette innskrifter i historisk og kulturhistorisk sammenheng

Norrønt språk:

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • kunnskap om norrøn språkstruktur (lydverk, formverk og setningsstruktur) ut over basisnivået
 • kunnskap om den språkhistoriske sammenhengen norrønt inngår i
 • kjennskap til ulike norrøne teksttyper, normalisering og utgaver

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • lese, forstå og oversette tekster i normalisert ortografi ved hjelp av grammatikk og ordbok
 • analysere og forklare grammatiske trekk i norrøne tekster
 • sette norrøne tekster i språk- og kulturhistorisk sammenheng

Generell kompetanse (begge varianter):

Kandidaten kan

 • bruke relevant fagterminologi til å presentere fagstoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer: Forelesninger/gruppeundervisning og oppgaveskriving. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktivitet: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter. Obligatorisk aktivitet blir fastsatt av faglærer før semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Kursmateriell

Leseliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2201 7.5 HØST 2012
NORX2201 7.5 HØST 2012
NORX2200 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 08.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU