course-details-portlet

NORD2200 - Eldre språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Det faglige innholdet i emnet - tema og teori - varierer mellom runologi og norrønt språk. Høsten 2020 blir det undervist i runologi.

Runologi:
Studiet av dette emnet skal gjøre studentene kjent med en kildetype som bare så vidt berøres i NORD1106, nemlig runeinnskrifter. Studiet vil gi studentene kunnskap om runene som eget skriftsystem, synkront og diakront, og om både den språklige og innholdsmessige siden av innskriftene. Emnet griper bakenfor norrøn tid og tar sikte på å gi en oversikt over hele tidsrommet runene var i bruk som levende skrift, og ikke bare i Norden, men også ellers i Europa. Hovedvekten vil imidlertid ligge på vikingtids- og middelalderruner i det norrøne området i vid forstand.

Norrønt språk:
Studiet av dette emnet skal gi studentene større innsikt i norrøn språkstruktur og bedre kjennskap til norrønt språk enn det som kreves til NORD1102 og NORD1106. Studentene skal bli i stand til å arbeide selvstendig med norrøne tekster og kunne analysere disse språklig. Disse kunnskapene skal man tilegne seg gjennom studium av et tekstpensum, en norrøn grammatikk for universitetsnivå, et språkhistorisk oversiktsverk og et utvalg sekundærlitteratur.

Læringsutbytte

Runologi:
Kunnskap:
Kandidaten har
- kunnskap om runene som eget skriftsystem, og om både den språklige og den innholdsmessige siden ved runeinnskrifter
- kunnskap om ulike varianter av runealfabetet (futharken)
- kunnskap om runeskriftas utvikling over tid
- kunnskap om runenes historiske og kulturhistoriske kontekst
- kunnskap om eldre nordisk språk

Ferdighet:
Kandidaten kan
- translitterere, normalisere og bestemme innskrifter typologisk og kronologisk
- forstå og oversette enkle runeinnskrifter på norrønt språk
- sette innskrifter inn i en historisk og kulturhistorisk sammenheng
- presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Norrønt språk:
Kunnskap:
Kandidaten har
- kunnskap om norrøn språkstruktur (lydverk, formverk og setningsstruktur) ut over basisnivået
- kunnskap om geografisk og kronologisk variasjon i norrøne tekster
- kjennskap til ulike norrøne teksttyper
- kjennskap til normalisering og utgaver av norrøne tekster

Ferdighet:
Kandidaten kan
- forstå og oversette og gjøre grammatisk rede for ulike tekster på normalisert norrønt
- lese og normalisere unormaliserte tekster
- bruke relevant fagterminologi til å presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer: Forelesninger/gruppeundervisning og oppgaveskriving.

Obligatoriske aktivitet: Godkjent skriftlig arbeid. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 1500 ord. Det blir gitt en skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgaven.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret
godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Leseliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2201 7.5 01.09.2012
NORX2201 7.5 01.09.2012
NORX2200 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU