NORD2200 - Eldre språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Det faglige innholdet i emnet – tema og teori – varierer mellom runologi og norrønt språk. Hvilken variant som blir tilbudt, blir opplyst senest ved semesterstart.

Runologi:
Studiet av dette emnet skal gjøre studentene kjent med en kildetype som bare så vidt berøres i NORD1106, nemlig runeinnskrifter. Studiet vil gi studentene kunnskap om runene som eget skriftsystem, synkront og diakront, og om både den språklige og innholdsmessige siden av innskriftene. Emnet griper bakenfor norrøn tid og tar sikte på å gi en oversikt over hele tidsrommet runene var i bruk som levende skrift, og ikke bare i Norden, men også ellers i Europa. Hovedvekten vil imidlertid ligge på vikingtids- og middelalderruner i det norrøne området i vid forstand.

Norrønt språk:
Studiet av dette emnet skal gi studentene større innsikt i norrøn språkstruktur og bedre kjennskap til norrønt språk enn det som kreves til NORD1102 og NORD1106. Studentene skal bli i stand til å arbeide selvstendig med norrøne tekster og kunne analysere disse språklig. Disse kunnskapene skal man tilegne seg gjennom studium av et tekstpensum, en norrøn grammatikk for universitetsnivå, et språkhistorisk oversiktsverk og et utvalg sekundærlitteratur.

Læringsutbytte

Runologi:
Kunnskap:
Kandidaten har
- kunnskap om runene som eget skriftsystem, og om både den språklige og den innholdsmessige siden ved runeinnskrifter
- kunnskap om ulike varianter av runealfabetet (futharken)
- kunnskap om runeskriftas utvikling over tid
- kunnskap om runenes historiske og kulturhistoriske kontekst
- kunnskap om eldre nordisk språk

Ferdighet:
Kandidaten kan
- translitterere, normalisere og bestemme innskrifter typologisk og kronologisk
- forstå og oversette enkle runeinnskrifter på norrønt språk
- sette innskrifter inn i en historisk og kulturhistorisk sammenheng
- presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Norrønt språk:
Kunnskap:
Kandidaten har
- kunnskap om norrøn språkstruktur (lydverk, formverk og setningsstruktur) ut over basisnivået
- kunnskap om geografisk og kronologisk variasjon i norrøne tekster
- kjennskap til ulike norrøne teksttyper
- kjennskap til normalisering og utgaver av norrøne tekster

Ferdighet:
Kandidaten kan
- forstå og oversette og gjøre grammatisk rede for ulike tekster på normalisert norrønt
- lese og normalisere unormaliserte tekster
- bruke relevant fagterminologi til å presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer: Forelesninger/gruppeundervisning og oppgaveskriving.
Obligatoriske aktivitet:Godkjent skriftlig arbeid. Oppgaven skal ha et omfang på 3-4 sider. Det blir gitt en skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for det aktuelle emnet som vil være tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2201 7.5 01.09.2012
NORX2200 7.5 01.09.2013
NORX2201 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.