Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Eg er professor i nordisk språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Eg arbeider med norsk språkhistorie frå dei eldste tider til i dag, både korleis språksystemet har endra seg og samspelet mellom språk og samfunn. Frå 2017 er eg samstundes stadnamnkonsulent for Midt-Noreg. Sjå meir på heimesida mi.

Forskingsinteresser

 • Språkhistorie
 • Historisk sosiolingvistikk
 • Faghistorie
 • Norrøn filologi
 • Historisk-komparativ lingvistikk meir ålment

Undervisning

Eg underviser mest i språkhistorie, norrønt, talemål og språkvitskapleg teori og faghistorie, men har òg litt moderne grammatikk og ymse andre emne, både på det vanlege nordiskstudiet (alle nivå) og ulike EVU-kurs (etter- og vidareutdanning).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Berg, Ivar. (2019) Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215033723.
 • Berg, Ivar; Dalen, Arnold; Seim, Karin J Fjellhammer. (2013) Runestudiar. Festskrift til Jan Ragnar Hagland. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82321-0215-0.

Del av bok/rapport

 • Berg, Ivar. (2019) Gender and declension mismatches in West Nordic. Historical Linguistics 2015 - Selected papers from the 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 27-31 July 2015.
 • Berg, Ivar. (2019) Morfologi. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Haugen, Odd Einar; Bernharðsson, Haraldur; Berg, Ivar. (2019) Ch. 10. Normalisation. The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 3.0.
 • Berg, Ivar. (2018) Skriftkulturen ved erkesetet i seinmellomalderen. Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?.
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. (2018) Geografisk og sosial variasjon. Norsk språkhistorie II : praksis.
 • Berg, Ivar. (2017) Business writing in early sixteenth-century Norway. Merchants of Innovation. The Languages of Traders.
 • Berg, Ivar. (2017) Kor gamle er dei norske dialektane?. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.
 • Berg, Ivar. (2017) Språkhistorie. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Berg, Ivar. (2016) The Making of the Scandinavian Languages. Metalinguistic Perspectives on Germanic Languages. European Case Studies from Past to Present.
 • Berg, Ivar. (2015) Stages in deflexion and the Norwegian dative. Historical Linguistics 2013.
 • Berg, Ivar. (2014) Mellomnorsk bibliografi 1350--1525. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck.
 • Berg, Ivar. (2014) Rural Literacy in Sixteenth Century Norway. Vernacular Literacies - Past, Present and Future.
 • Berg, Ivar. (2013) Variation in a Norwegian sixteenth-century scribal community. Scribes as agents of language change.