Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser:

- Privat metallsøking

- Jernalder

- Landskapsarkeologi

- Maritim arkeologi

- Ny teknologi i arkeologisk forskning

 

Beskrivelse av mitt Phd-prosjekt:

Hva skal vi med løsfunn?
En studie av det vitenskapelige potensialet i norske metalldetektorfunn.

De siste tiårene har norsk kulturminneforvaltning sett en økende interesse for privat bruk av metalldetektor. Den stadig økende tilveksten av funn framkommet med denne metoden medfører på den ene siden store utfordringer for forvaltningen. På den andre siden representerer gjenstandsmaterialet et stort kunnskapspotensiale, ved at det kan bidra til å kaste nytt lys over forhold i forhistorien som hittil har vært ukjente for oss. I denne gnisningen mellom utfordring og potensiale har det oppstått debatt rundt norsk metalldetektorpraksis.

Formålet med dette prosjektet er å utforske hvilket potensiale funn framkommet med metalldetektor har i landskapsarkeologiske analyser. Potensielt kan metalldetektorfunn bidra til økt forståelse av jernalderlokalitetenes tidsdybde, karakter og organisasjon. Dermed kan de også bidra til ny kunnskap om jernaldermenneskers oppfatning, organisering og strukturering av landskap. Et delmål med prosjektet er å sette metalldetektorfunn fra jernalder i Midt-Norge inn i en større kulturhistorisk kontekst.

Den overordnede rammen for prosjektet er å identifisere de ulike aktørene i norsk metalldetektorpraksis og analysere samhandlingen mellom disse. En forståelse av fordelene og ulempene med dagens praksis vil kunne bidra til å foreslå en vei videre som kommer til nytte for både forskning, forvaltning og formidling. Hvordan kan metalldetektorfunnene nyttiggjøres på best mulig måte innenfor dagens forvaltningsramme?

Prosjektet er tilknyttet forskergruppa Organising Landscape.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Stenvik, Lars Fredrik; Fredriksen, Caroline. (2015) Graver ved havet. En maritim tilnærming til jernalderlandskapet på Vesvågøy i Lofoten. 2015.