Bakgrunn og aktiviteter

E K S I S T E N S I E L L  D E S I G N

Fra mitt perspektiv som industridesigner og designforsker, anser jeg at et objekt, som for eksempel et teppe, produseres på en bestemt måte. Det vil si at teppet har sin egen metode for konstruksjon; det har en inherent plan som beskriver at dets essens, funksjonelt sett, er å holde noen varm. Denne “fundamentale egenskapen” (Torkildsby 2014, s. 29) er gitt selv før teppet eksisterer, slik at designere til enhver tid kan lage en blåkopi etter denne konkrete planen. Det er imidlertid et dilemma med denne måten å tenke på – nettopp fordi ingen av oss egentlig vet “[...] whenwherewhy, by whom and most importantly, how [...]” (ibid., s. 28) teppet vil bli brukt, kan designere umulig være i stand til å definere dets tiltenkte bruk og funksjon i situasjoner som angår mennesker (hvis noen i det hele tatt).

Normalt fører ikke dette til noen problemer av kritisk art. I et “extreme environment” (ibid., 22) derimot, som for eksempel intensivavdelinger og varetektsfengsler, kan det være et spørsmål om liv og død. Dette er grunnen til at jeg brukte doktorgradsstudiet til å forske på institusjonelle miljøer, særlig sykehus og fengsler. Basert på kunnskap fra f.eks. omfattende lesing om eksistensialisme, fenomenologi og livet på institusjon – i tillegg til å observere på ulike typer institusjonelle omsorgsmiljøer og gjennomføre intervjuer med fagfolk ved sykehuset/fengsel samt pasienter/fanger, avdekket jeg visse "sannheter" om hva det vil si å være menneske i slike miljøer.

Forskningen resulterte i en kritisk design metode, dvs. "the existential designial analysis", som er en annen måte å tenke design på: en designmetode med fokus på “designials” (fundamental forms of design being). Med fokuset på designialer har metodikken til hensikt å belyse det faktum at objekter har direkte innvirkning på visse  “existentials” (fundamental forms of human being). Dessuten er metoden "a form of critical design that enables designers to shift focus, from analysis of the functionality of a design in use, e.g. by performing a functional analysis, to analysis of the form of being human that a design in use defines" (ibid., s. 7). Og sist, men ikke minst, det viktigste er det faktum at metoden gjør klart for oss hva som kan skje i designprosessen hvis vi ikke tar hensyn til dette aspektet av design (ibid., 7); med andre ord, "the 'dark side' of design thinking".  

I doktorgradsavhandlingen min; titulert "EXISTENTIAL DESIGN - Revisiting the 'dark-side' of design thinking", er teorien i sin helhet definert og illustrert i tre deler: 1) Designmanual, 2) Dialog og 3) Kritiske design eksempler, og jeg er i god gang med å utvikle og teste denne måten å tenke design på i fagområdet for Universell Utforming as we speak.

(Fotograf:  Maja Nilsen Stende)

SPESIALKOMPETANSE: Design forskning, Universell Design; inkluderende design; design for alle, Eksistensiell design; Design for Wellbeing; kritisk design, Stigma-free Design, Industriell design; produkt design, Designmetodikk, Prosjektledelse.

UNDERVISNING: TEK2117 Produktdesign - Forholdet mellom menneske, form og funksjon (emneansvarlig), TEK2120 Universell utforming og designmetodikk (emneansvarlig), IDG2000 Områdeemne, Velferdsteknologi på tvers av fag (faglærer), TEK1315 Form og tredimensjonal modellutvikling (faglærer), BTEK391 Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelse (faglærer).

EU-PROSJEKT: "Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective" (TINEL). 

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling