course-details-portlet

PD6011 - Tjenester for alle

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger opp ferdigheter innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som følge av teknologiutvikling og digitalisering i fremtidens tjenester. Emnet Tjenester for Alle fokuserer spesielt på involvering av et stort mangfold ulike perspektiver, inkludert samarbeid med brukerorganisasjoner, mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelse og tilretteleggingsbehov. Emnet gjennomgår historie rundt synet på funksjonshemmede og hvordan dette kan forbedre designprosessen, og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign innenfor gjeldende regelverk for universell utforming. Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetens behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete ‘case’ som er aktuelle og relevante for virksomheten, organisasjonen eller fagområdet som deltakeren kommer fra. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset,og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av tjenestetilbudet som de tilbyr.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet

 • kan kandidaten beskrive hva tjenestedesign er
 • har kandidaten en grunnleggende oversikt over gjeldende problemstillinger rundt universell tjenestedesign i offentlig og privat sektor
 • kjenner kandidaten til hvordan hen kan jobbe med regelverk innen universell utforming
 • kan kandidaten identifisere sentrale prinsipper (brukersentrert, samskapende, helhetlig, visuelt, testet) innen tjenestedesign
 • har kandidaten en forståelse rundt utfordringer rundt tilgang til velferdstjenester og kan skape forslag som er kommuniserbare ved hjelp av grunnleggende tjenestedesignverktøy
 • kan kandidaten visualisere og delta aktivt i en tjenestedesignprosess
 • har kandidaten kunnskap om forutsetninger for vellykkede endringsprosesser sett fra et menneskesentrert ståsted (ledelse, forankring, beslutningsgrunnlag, organisering, kreativitet) som til slutt gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn
 • har kandidaten kunnskap om rollen teknologi og digitalisering både kan føre til utenforskap, eller kan skape nye og bedre tjenester

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet

 • har kandidaten trening i anvendelse av prinsipper og bruk av ulike metoder for tjenesteutvikling
 • kan kandidaten formulere en problemstilling og videre planlegge en tjenestedesignprosess
 • kan kandidaten dokumentere, tolke og analysere innsiktsdata
 • kan kandidaten inkludere relevante aktører samt møte deres ønsker og behov i designprosessen og utvikle løsningsforslag for forbedret eller ny tjeneste
 • kan kandidaten benytte tjenestedesignmetodikken inn i sin virksomhet

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten utvidet forståelse og evne til å skape nye og verdiskapende tjenester som gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Kursdeltakere settes sammen i grupper slik at det blir en riktig gruppesammensetning av folk fra ulike bedrifter og virksomheter.

Nettbasert digital undervisning fra NTNU Trondheim og NTNU Gjøvik.

Arbeid med prosjektoppgave 15 timer

Samling 1, 15 timer

Nettbasert undervisning mellom samling 1 og 2 inkludert kollkvie og veiledning, 7,5 timer

Arbeid med prosjekt 40 timer

Samling 2, Trondheim 15 timer

Arbeid med prosjektrapport før innlevering: 100 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte
 • Innlevering av to oppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på Samling 1 og 2 blir registert som godkjent/ikke godkjent. Deltagelse på nettbasert undervisning blir registert som godkjent/ikke godkjent. Arbeider består av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmene.

Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i tillegg til to års relevant yrkeserfaring.

Kurset kan tas enkeltstående, men for at kurset skal telle som en del av spesialisering i MTDO-masteren, må bachelorgraden være innenfor en av de tekniske fagene som er godkjent av MTDO.

Kursmateriell

This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World (Stickdorn, et al, 2018) Artikler og videomateriale gjøres tilgjengelig ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
 • Tjenestedesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU