"What buildings do" - asylmottakenes arkitektur

"What buildings do" - asylmottakenes arkitektur

Asymotakk

Hvordan påvirker utformingen av asylmottak dem som bor der? Dette er tema for forskningsprosjektet «What buildings do». Prosjektet ble satt i gang i 2012 og har vært ledet av professor Eli Støa.

Prosjektet har vært et tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, SINTEF Byggforsk og Høgskolen i Lillehammer. Det omfatter både arkitektur, geografi, miljøpsykologi og sosialantropologi.

Formålet har vært å undersøke hvordan den arkitektoniske utformingen og lokaliseringen av et asylmottak påvirker dem som bor der. Men også måten lokalsamfunnet forholder seg til asylsøkerne på. Prosjektet har omfattet både en kartlegging av de faktiske fysiske forholdene og kvalitative studier av et mindre utvalg av mottakene.
I tillegg har det vært et mål å bidra til endring av praksis.
Basert på egen og andres forskning har forskergruppen utarbeidet:

  • Veileder for Bokvalitet i asylmottak (mai 2016)
  • Byggforskanvisning med konkrete anbefalinger (høsten 2016).

Oppstart for prosjektet var 1. juli 2012, og ble avsluttet i 2017. Den samlede rammen har vært på om lag 8 millioner kroner. Norges Forskningsråd finansierer 50 prosent gjennom FRIHUM (fri prosjektstøtte for humaniora). Det øvrige er støtte fra UDI og egeninnsats fra prosjektdeltakerne. NTNU har lagt inn midler til et ph.d.-stipend.

Seminar om asylsøkernes arkitektur

Seminar om asylsøkernes arkitektur

Bilde fra seminaret om asylmottakernes arkitektur

DOGA og Oslo Arkitekturtriennale arrangerte et frokostseminar i Oslo 9.juni 2016 der sentrale funn fra prosjektet ble oppsummert. Her ble også veilederen «Bokvalitet i asylmottak» lansert.

Veilederen "Bokvalitet i asylmottak" (.pdf) 

Toggler

Hauge, Å. L., Denizou, K. and Støa, E. (2015): Bokvalitet på norske asylmottak (.pdf)  SINTEF Fag 29. Oslo: SINTEF akademisk forlag

Støa, E.; Å. L. Hauge; R. Ø. Thorshaug & K. Denizou (2016): Bokvalitet som asylpolitikk (.pdf) Arkitektur N 2/2016.

Strumse, E.,  Grønseth, A. S. og Støa, E. (2016): Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge (.pdf) HiL Forskningsrapport nr. 169/2016. Lillehammer

Støa, E., Å. L. Hauge, K. Denizou, R. Ø. Thorshaug & A. S. Grønseth (2016): Bokvalitet i asylmottak – En veileder(.pdf) Trondheim: NTNU

Grønseth, A. S., E. Støa, R. Ø. Thorshaug & Å. L. Hauge (2016): Housing Qualities and Effects on Identity and Well-Being: Theoretical Perspectives for Interdisciplinary Research on Asylum Seeker Receptions Centres HiL Forskningsrapport nr. 169/2016. Lillehammer

Å. L. Hauge, Støa, E., K. Denizou (2016): Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway  "Housing, Theory and Society", Volume 0, - Issue 0. 

Byggforskserien: Planlegging 330.172 Utforming av asylmottak. 2016. bks.byggforsk.no (vil være tilgjengelig for kjøp høsten 2016)

Forskning.no, 2.10.2015: Lav standard på mange asylmottak.

Dagsavisen, 5. 10.2015: Ingen andre kunne bodd her 

Dagsavisen – Nye meninger (kronikk), 15.10.2015: Nøkternt, men forsvarlig?

Byggeindustrien 5.11.2015: Bosetting av flyktninger – mer enn tak over hodet

Arkitektnytt 2/2016: Boforhold som påvirker

NTNU Fakultet for arkitektur og design

Eli Støa eli.stoa@ntnu.no

Ragne Øwre Thorshaug ragne.thorshaug@ntnu.no 

SINTEF Byggforsk

Åshild Lappegard Hauge ashild.hauge@sintef.no

Karine Denizou Karine.Denizou@sintef.no

Høyskolen i Lillehammer

Einar Strumse Einar.Strumse@hioa.no

Anne Sigfrid Grønseth anne.gronseth@hil.no