NTNUs styre

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at den drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av departement og storting. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Det er styret som ansetter rektor.

Rektor er styrets sekretær og daglig leder ved NTNU.

Det er rektor i egenskap av daglig leder som opptrer på vegne av NTNU og som mottar og formidler kontakt mellom styret og omverden i saker der styret treffer vedtak. Rektor rapporterer til styret.

Styret består i en overgangsperiode av 15 medlemmer

Se også:
Saker og protokoller
Møtedatoer

Wed, 14 Sep 2016 16:02:59 +0200

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen, sekretær for styret