Vurderingspraksis i yrkesfag

Vurderingspraksis i yrkesfag

Videreutdanning for yrkesfaglærere, Trondheim

Yay images

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for yrkesfaglærere (udir.no) studieåret 2024/2025.

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Målet med studiet er at du skal utvikle din vurderingspraksis og vurderingskompetanse innenfor ditt fagområde. Utdanningen skal gi økt forståelse for vurdering som læringsfremmende verktøy innen fagområdet, og hvordan utvidet vurderingskompetanse kan bidra til å utvikle skolens og opplæringens vurderingspraksis. I tillegg er det et mål at kunnskaper og ferdigheter om vurdering og utviklingsarbeid skal bli en integrert del av skolens, bedriftens/virksomhetens faglige utviklingsarbeid.

Yrkesfaglærere i videregående skole samt instruktører og faglige ledere i bedrifter/virksomheter.

Studieplan:

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Emne 1 må være fullført før oppstart på emne 2.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med samlinger i to semester. Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Mellom samlingene vil vi jobbe med arbeidskrav og bruke nettressurser. Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bruk av digitale verktøy. Oppgaver, basert på praktisk erfaring i yrkesfag, danner utgangspunkt for studentpresentasjoner og påfølgende teoretiske refleksjoner. Arbeidskrav mellom samlinger omfatter kartlegging, planlegging og utprøving av ulike vurderingspraksiser i egen undervisning og opplæring. Dette innebærer også medstudentrespons og vurdering av eget arbeid underveis i studiet. Videre vil FoU- arbeid være sentralt, med vekt på utviklingsarbeid som gjennomføres i egen praksis, skole og/eller bedrift. Samspillet mellom skole og bedrift vil fortsatt være et helt sentralt element og hospitering i bedrift/skole vil være et arbeidskrav i studiet. Studentene skal utvikle sin digitale kompetanse gjennom å prøve ut ulike digitale løsninger i vurderingsarbeid. I tillegg vil det foregå digitale aktiviteter mellom samlingene som utfordrer studentene til å dele kunnskap og erfaringer.

Dato for samlingene kommer.

Eksamen

YR6022 (Høst): Muntlig eksamen
Vurderes med bestått/ikke bestått

YR6023 (Vår): Skriftlig rapport fra eget forsknings- og utviklingsarbeid/oppgave
Vurderes med karakter A-F

Du søker gjennom Utdanningsdirektoratets søkeportal for yrkesfaglærere: https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag i perioden 1. februar - 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Julie Leonardsen