Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn

Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar–1. mars 2024.

Studiet vil gjøre deg i stand til å oppdage og analysere elevers ulike utfordringer, samt tilrettelegge for et tilpasset og inkluderende læringsmiljø. Du vil få kunnskap om tidlig innsats i alle aldre og forebygging av ulike vansker. I tillegg vil du kunne tilrettelegge læringsmiljø med bakgrunn i ressurs- og mulighetsperspektiv. Målet er at du skal få et helhetlig blikk på eleven, hvor både individ og systemperspektiv ivaretas, samt ta hensyn til ulike dilemmaer knyttet til problem- og vanskefokus.

Lærere i grunnskolens 1.-10. trinn

Studiet vil gjøre deg i stand til å oppdage og analysere elevers ulike utfordringer, samt tilrettelegge for et tilpasset og inkluderende læringsmiljø. Du vil få kunnskap om tidlig innsats i alle aldre og forebygging av ulike vansker. I tillegg vil du kunne tilrettelegge læringsmiljø med bakgrunn i ressurs- og mulighetsperspektiv. Målet er at du skal få et helhetlig blikk på eleven, hvor både individ og systemperspektiv ivaretas, samt ta hensyn til ulike dilemmaer knyttet til problem- og vanskefokus. Det differensieres for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn internt i tilbudet. 

Studieplan:

Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver: 

Det første emnet, Spesialpedagogikk for likeverd og inkludering, handler om hvordan skolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 blir ivaretatt. I dette emnet vil den inkluderende skolen og innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter være sentralt, samt vektlegging av ressurs- og mulighetsperspektiv. Andre sentrale temaer er barnerettigheter, myndiggjøring av barn og tverrprofesjonelt samarbeid.

Det andre emnet, Elevmangfold og likeverdig opplæring vektlegger kunnskap om elevers ulike forutsetninger og behov og hvordan disse har betydning for deres opplæringssituasjon. Emnet vektlegger spesielt kunnskap knyttet til ekskluderingsmekanismer og forutsetninger for å fremme inkludering. I den sammenheng står også skolens rammebetingelser sentralt. Emnet gir innsikt i ulike perspektiver på elevmangfold og risikofaktorer, forebygging, samt ulike former for tiltak.

SKOLE6025 må være bestått før studentene kan ta eksamen i SKOLE6026.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

Undervisningen vil være forskningsbasert og dialogpreget med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeide. Bruk av relevante digitale verktøy vil inngå som en integrert del i tilbudet. Det legges vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger, og det er et mål at du skal arbeide både teoretisk og praktisk med utfordringer du møter i egen skolehverdag. Det legges også opp til utstrakt bruk av gruppearbeid. Det anbefales at flere lærere fra samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Samlingsdatoer høsten 2024 og våren 2025 annonseres senere. 

Gruppe 1
Uke Dato
   

Gruppe 2
Uke Dato
   

Når du får opptak på studiet vil du få tildelt en gruppe. Gruppene har ulike samlingsdager. Det er ikke anledning til å velge gruppe.

Tidspunkt for undervisningen er kl. 09.00 - 16.00 alle dager

Eksamen

SKOLE6025 (Høst): 
Oppgave
Vurderes med bestått/ikke bestått

SKOLE6026 (Vår):
Oppgave (teller 50% av karakter)
Muntlig eksamen (teller 50% av karakter)
Begge deleksamener vurderes med bokstavkarakter A-F

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Minimum ett års relevant yrkespraksis i arbeid med barn og unge
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 39

Fagansvarlige:
Hanne Kristin Aas (emne 1, høst)
Cecilie Haugen (emne 2, vår)