Videreutdanning for lærere, Trondheim

Spesialpedagogikk 1 (1.-10. trinn)


Studiet vil gjøre deg i stand til å oppdage og analysere elevers ulike utfordringer, samt tilrettelegge for et tilpasset og inkluderende læringsmiljø. Du vil få kunnskap om tidlig innsats i alle aldre og forebygging av ulike vansker. I tillegg vil du kunne tilrettelegge læringsmiljø med bakgrunn i ressurs- og mulighetsperspektiv. Målet er at du skal få et helhetlig blikk på eleven, hvor både individ og systemperspektiv ivaretas, samt ta hensyn til ulike dilemmaer knyttet til problem- og vanskefokus.Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.


Målgruppe

Målgruppen er lærere i grunnskolen 1.-10. trinn. Tilbudet vil differensieres for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn internt i tilbudet. 

Undervisningsform

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med 3 samlinger hvert semester og arbeidskrav mellom samlingene. Undervisningen vil være forskningsbasert og dialogpreget med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeide. Bruk av relevante digitale verktøy vil inngå som en integrert del i tilbudet. Det legges vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger, og det er et mål at du skal arbeide både teoretisk og praktisk med utfordringer du møter i egen skolehverdag. Det legges også opp til utstrakt bruk av gruppearbeid. Det anbefales at flere lærere fra samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Minimum ett års relevant yrkespraksis i arbeid med barn og unge.


Studiets innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng 

Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6006 Innføring i spesialpedagogikk 15
SKOLE6007 Læringsutfordringer 15


SKOLE6006 Innføring i spesialpedagogikk, undervises i høstsemesteret og handler om hvordan skolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at Opplæringsloven blir ivaretatt. I dette emnet vil den inkluderende skolen og innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter være sentralt.

Det andre emnet, SKOLE6007 Læringsutfordringer som undervises i vårsemesteret, vil ta for seg ulike vanskeområder og gir innsikt i ulike teoretiske perspektiver, utvikling og risikofaktorer, forebygging, samt varierte former for tiltak.


Samlingsdatoer høsten 2019

Det holdes tre obligatoriske samlinger á to-tre dager hvert semester.

Når du får opptak på studiet vil du få tildelt en gruppe, og samlingsdatoer for de ulike gruppene ser du i tabellene. Det er ikke anledning til å velge gruppe.

Høsten 2019 - GRUPPE 1
Uke Dato
38 19. - 20 september
40 3. - 4. oktober
44 30. oktober - 1. november
Høsten 2019 - GRUPPE 2
Uke Dato
39 23. - 24. september
41 7. - 8. oktober
45 6. - 8. november
Våren 2020 - GRUPPE 1
Uke Dato
4 23. - 24. januar
10 4. - 6. mars
20 14. - 15. mai (muntlig eksamen)
Våren 2020 - GRUPPE 2
Uke Dato
6 6. - 7. februar
12 18. - 20. mars
22 28. - 29. mai (muntlig eksamen)

Tidspunkt for undervisningen er kl. 09.00 - 16.00 alle dager.

Eksamen

Høsten 2019
Skriftlig semesteroppgave i gruppe med innleveringsfrist 29. november 2019

Våren 2020
Prosjektoppgave i gruppe og individuell muntlig eksamen
 

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: 73412389
E-post: videre@ntnu.no

 

Faglig kontaktperson:

Marit Uthus

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning ved NTNU 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.