×

Studiets startside

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning, Trondheim

Psykisk helsearbeid


Opptak

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves:
•    Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionom, barnevernspedagogikk eller tilsvarende bachelorutdanning innenfor helse- og sosialfag
•    2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning tilsvarende 100 % stilling ved studiestart


Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkere på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført bachelorutdanning.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til årsekvivalenter.
•    Eksempel: Søker har arbeidet fire fulle år i 75% stilling. Omregnet til 100% blir dette 3 årsekvivalenter = 3 poeng for praksis


Heltid og deltid

Studiet tilbys på både heltid og deltid. Du søker på studiet som et heltidsstudium. Dersom du ønsker å ta studiet på deltid avtaler du dette med studiekonsulenten på instituttet etter at du har takket ja til studieplass. 

Søk opptak ntnu web

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.