Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 1 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning. Sammen med Matematikk 2, 8.-13. trinn gir Matematikk 1, 8.-13. trinn et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og på videregående skole, inkludert programfagene R1/R2 og S1/S2.


Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2019/2020

  • Søknadsfristen er 20. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning samt ha tilgang til undervisningspraksis i skolen i studieperioden, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. Opptakskravene må dokumenteres i sin helhet.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene

Søk dette studiet nå

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester og i tillegg én samling før skolestart i august. Det er nettdiskusjoner, obligatoriske øvinger, obligatoriske samlinger og oppdrag knyttet til egen praksis.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk som minst tilsvarer innholdet i R1 fra videregående skole. Videre kreves det tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 1 (8-13) består av to moduler på 15 studiepoeng; modul 1 som tilbys i høstsemesteret, og modul 2 som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene algebra og funksjonslære, med stor vekt på differensial- og integralregning. Dessuten inngår spesielle fagdidaktiske aspekter ved disse emnene, herunder også pedagogisk bruk av IKT innenfor funksjonslære. Modul 2 gir en videre fordypning i emner fra matematisk analyse, så som rekker og differensiallikninger. Denne modulen gir dessuten et grunnlag i emnene statistikk og sannsynlighetsregning, samt i analytisk plangeometri.

» Læringsmål for Matematikk 1 (8.-13. trinn)

Hver modul består av to emner à 7,5 studiepoeng. 

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger i høstsemesteret (en av de før skolestart i august), og to obligatoriske samlinger i vårsemesteret. Samlingen i august er av fire dagers varighet. De to første dagene er frivillige, men vi anbefaler at alle kommer også på de to første dagene da formålet er å bli kjent med hverandre, og å gi en god start i det faglige innholdet i emnet MA6101 Grunnkurs i analyse 1.

Se datoer for høstsemesteret 2019 i tabellen under.

Høsten 2019
Uke Dato
32 Frivillig (men anbefalt) samling for emnet MA6101: 6.-7. august
32 Obligatorisk samling for emnet MA6060: 8.-9. august
37 Obligatorisk samling: 10.-13. september
44 Obligatorisk samling: 29. oktober - 1. november

 

Våren 2020
Uke Dato
  Samling på fire dager
  Samling på fire dager

 

Eksamen

I høstsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. I vårsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Datoer kommer senere.

Pensum

MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk: Informasjon om pensum kommer i Blackboard.

MA6101 Grunnkurs i analyse 1: 

Calculus: A Complete Course. Adams, Robert A.; Essex, Christopher. 9th edition. ISBN: 9780134154367
Merk: Denne kan kjøpes i en tobinds-utgave i Akademikas butikk på Gløshaugen (de sender også boken per post), eller som ett bind andre steder. 
Boka finnes som egen NTNU-utgave eller generell utgave. Begge kan benyttes i emnet. 


Wed, 29 May 2019 13:24:44 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.