Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 1 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker matematikkfaglig fordypning. Sammen med Matematikk 2 gir dette et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og på videregående skole.


Direktefinansiert studium

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for 2018/19 og du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester og i tillegg én samling før skolestart i august. 

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk som minst tilsvarer innholdet i R1 fra videregående skole. Videre kreves det tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 1 (8-13) består av to moduler på 15 studiepoeng; modul 1 som tilbys i høstsemesteret, og modul 2 som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene algebra og funksjonslære, med stor vekt på differensial- og integralregning. Dessuten inngår spesielle fagdidaktiske aspekter ved disse emnene, herunder også pedagogisk bruk av IKT innenfor funksjonslære. Modul 2 gir en videre fordypning i emner fra matematisk analyse, så som rekker og differensiallikninger. Denne modulen gir dessuten et grunnlag i emnene statistikk og sannsynlighetsregning, samt i analytisk plangeometri.

» Læringsmål for Matematikk 1 (8.-13. trinn)

Hver modul består av to emner à 7,5 studiepoeng. Du kan lese mer om innholdet i det enkelte emnet i studieplanen. Studieplanen er lenket opp via denne nettsiden.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 7,5
MA6101 Grunnkurs i analyse I 7,5
Emnekode Kurs Studiepoeng
ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5
MA6102 Grunnkurs i analyse II 7,5

Informasjon om samlinger

Tre samlinger i høstsemesteret (en av de før skolestart i august), og to samlinger i vårsemesteret. Samlingen i august er av to dagers varighet, mens de andre samlingene alle varer i fire dager.

Høsten 2017
Uke Dato
32 10. - 11. august
37 12. - 15. september
45 7. - 10. november

 

Våren 2018
Uke Dato
6 8. - 11. februar
15 12. - 15 april

 

Eksamen

I høstsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. I vårsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Våren 2018: To skriftlige skoleeksamener som avholdes i Trondheim. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

MA6102 Grunnkurs i analyse II: 8. juni 2018, 09.00-13.00

ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk: 5. juni 2018, 09.00-13.00

 


Fri, 19 Jan 2018 14:47:51 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.