Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 1 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker matematikkfaglig fordypning. Sammen med Matematikk 2 gir dette et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og på videregående skole.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester og i tillegg én samling før skolestart i august. 

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk som minst tilsvarer innholdet i R1 fra videregående skole. Videre kreves det tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 1 (8-13) består av to moduler på 15 studiepoeng; modul 1 som tilbys i høstsemesteret, og modul 2 som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene algebra og funksjonslære, med stor vekt på differensial- og integralregning. Dessuten inngår spesielle fagdidaktiske aspekter ved disse emnene, herunder også pedagogisk bruk av IKT innenfor funksjonslære. Modul 2 gir en videre fordypning i emner fra matematisk analyse, så som rekker og differensiallikninger. Denne modulen gir dessuten et grunnlag i emnene statistikk og sannsynlighetsregning, samt i analytisk plangeometri.

» Læringsmål for Matematikk 1 (8.-13. trinn)

Hver modul består av to emner à 7,5 studiepoeng. Du kan lese mer om innholdet i det enkelte emnet i studieplanen. Studieplanen er lenket opp via denne nettsiden.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 7,5
MA6101 Grunnkurs i analyse I 7,5
Emnekode Kurs Studiepoeng
ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5
MA6102 Grunnkurs i analyse II 7,5

Informasjon om samlinger

Tre samlinger i høstsemesteret (en av de før skolestart i august), og to samlinger i vårsemesteret. Samlingen i august er av to dagers varighet, mens de andre samlingene alle varer i fire dager.

Høsten 2018
Uke Dato
32 9. - 10. august
37 11. - 14. september
44 30. oktober. - 2. november

 

Våren 2019
Uke Dato
  Datoer kommer i høstsemesteret
  Datoer kommer i høstsemesteret

 

Eksamen

I høstsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. I vårsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Datoer kommer senere.

 


Thu, 22 Mar 2018 16:41:09 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.