Kunst og håndverk 1, 5.-10. trinn

Kunst og håndverk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Studiet vil utvide din innsikt i fagets kjerneelementer: kunst- og designprosesser, kulturforståelse, håndverksferdigheter og visuell kommunikasjon, hvor elementene er knyttet til fagdidaktisk refleksjon. Du skal arbeide med praktiske skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring.

Lærere i grunnskolen og på ungdomstrinnet

Du vil få utvidet innsikt i fagets kjerneelementer: kunst- og designprosesser, kulturforståelse, håndverksferdigheter og visuell kommunikasjon, hvor elementene er knyttet til fagdidaktisk refleksjon. Du skal arbeide med praktiske skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. 

Gjennom studiet fokuseres det på å utvikle kompetanse du trenger for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen i kunst- og håndverksfaget på 5.-10. trinn. Du blir kvalifisert til å arbeide ut fra gjeldende læreplan og styringsdokumenter og utvikle faget for fremtiden. Du lærer hvordan den digitale utviklingen har endret og utvidet innholdet i kunst og håndverk, og du vil jobbe med å utvikle dine egne grunnleggende digitale ferdigheter ut fra fagets egenart.

Studieplan:

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester, inntil ni samlingsdager per semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

Undervisningen innebærer både praktisk arbeid i verksteder, fellesforelesninger, ekskursjoner, undervisning i seminarform, arbeid i mindre grupper og presentasjoner. Undervisningen er praksisnær og fremtidsrettet, og egne praksiserfaringer vil brukes som utgangspunkt for diskusjoner og ny læring.

I forbindelse med samlingene vil det bli gjennomført inntil to ekskursjoner per semester i nærmiljøet til studiestedet.

Mellom samlingene legges det opp til selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis og kunnskapsdeling i eget kollegium. Kommunikasjon foregår i digital læringsplattform.

Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024
Uke Dato
   

Eksamen

Hvert emne har avsluttende eksamen.

For å stille til eksamen må du bestå obligatoriske arbeidskrav hvert semester:

  • En individuell praktisk-estetisk oppgave som skal presenteres i form av en utstilling med muntlig presentasjon
  • En individuell oppgave i fagdidaktikk og kunst og formkultur knyttet til bilde, skulptur, design eller arkitektur

Vurderingsformen hvert semester er mappeeksamen som består av:

  • Del 1. Individuell digital utstilling
  • Del 2. Individuell skriftlig oppgave i fagdidaktikk, bearbeidet etter veiledning

Vurderes med bestått/ikke bestått

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalt krav

Det er en fordel om du har tilgang til verksteder/utstyr til arbeid i tre, tekstil og keramikk.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 55 10 90

Fagansvarlig:
Trine Unander