Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Videreutdanning for barnehage-/førskolelærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Den første opplæringen i lesing, skriving og matematikk legger et viktig grunnlag for det videre skoleløpet. Samtidig er det et fagfelt som stiller store krav til lærerne, og som skiller seg fra arbeid med språk, tekst og matematikk på senere trinn. Studiet, som er forankret i norsk- og matematikkdidaktikk, skal bidra til å styrke faglige, teoretiske og didaktiske grunnlag for å gjennomføre begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk. Studiet skal samtidig videreutvikle studentenes evne til å vurdere kvaliteten i opplæringen, slik at de kan bidra til at alle elever oppnår god kompetanse på de nevnte områdene.

Dette studietilbudet går på deltid over to år (60 studiepoeng). Studiet gir formell kompetanse til å undervise norsk og matematikk på 1.-4. trinn.

Førskole-/barnehagelærere med fast tilsetting i undervisning i skolen som ønsker å kvalifisere til undervisning i skolens 1.-4. trinn.

Studieplan:

Studiet går over to år og består av 6 emner på 7,5 studiepoeng og 1 emne, SKOLE6036, på 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. 

1. studieår

2. studieår

Studiepoengene fordeler seg likt på undervisningsfagene norsk og matematikk.
Ved endt studieløp vil du være kvalifisert til å undervise i norsk og matematikk på 1.-4. trinn.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt ni dager per semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Det er tre samlinger hvert semester ved NTNU i Trondheim. Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024
Uke Dato
   

Våren 2025
Uke Dato
   

Eksamen

Hvert av de 7 emnene har avsluttende eksamen. For å stille til eksamen må man bestå obligatoriske arbeidskrav i hvert emne.

Høstsemester 1. studieår
SKOLE6030: Muntlig eksamen
SKOLE6031: Hjemmeeksamen

Vårsemester 1. studieår
SKOLE6032: Hjemmeeksamen
SKOLE6033: Muntlig/praktisk eksamen

2. studieår
SKOLE6034: Muntlig eksamen
SKOLE6035: Muntlig eksamen
SKOLE6036: Hjemmeeksamen

 

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Fullført 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning
  • Minst to års relevant undervisningserfaring på 1.-4. trinn
  • Tilsetting i skolen

Opptakskravene må oppfylles i sin helhet.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 14 33

Fagansvarlige:
Jørn Ove Asklund (matematikk)
Astrid Kufaas Morken (norsk)