Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 2 (5.-10. trinn)


Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2019/2020

 • Søknadsfristen er 20. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
 • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning samt ha tilgang til undervisningspraksis i skolen i studieperioden, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. Opptakskravene må dokumenteres i sin helhet.
 • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Søk dette studiet nå

Målgruppe

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats, og det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Du oppfordres også til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, samt IKT-relaterte oppgaver og verktøy, i eget klasserom. 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Engelsk 1, 5.-10. trinn eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.


Studiets innhold

Engelsk 2 (5.-10. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 2

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8085 Engelsk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8086 Engelsk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 

Engelsk 2 (5-10) emne 1

Emne 1 gir en avansert opplæring i engelsk språk, kultur, litteratur og språkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Kurset er inndelt i tre deler:

 • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
 • Kunnskap om språk
 • Engelsk som andrespråk - teorier og metoder

Videre gir emnet en grundig innføring i engelsk språk, litteratur og kultur, og undervisningsmetoder fra hele det engelskspråklige området. Pensumlisten inneholder en rekke ulike sjangere og tekster for å bedre studentenes samfunns-, kultur- og språkforståelse. Det brukes god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg spørsmål knyttet mot engelsk som et globalt språk, samt engelsk grammatikk og fonologi knyttet opp mot det nasjonale læreplanverket.

Engelsk 2 (5-10) emne 2

Emne 2 vektlegger avansert arbeid med engelsk språk, kultur, litteratur og språkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Kurset er inndelt i tre emneområder:

 • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
 • Kunnskap om språk
 • Engelsk som andrespråk: teorier og metoder

Pensumlisten inneholder en rekke sjangere og tekster for å bedre studentenes samfunns-, kultur- og språkforståelse. Det vil brukes god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil fortsette å ta for seg spørsmål knyttet mot engelsk som et globalt språk, samt engelsk grammatikk og fonologi knyttet til det nasjonale læreplanverket. Undervisningen vil også fokusere på moderne språkundervisningsmetoder og sentrale teorier knyttet til andrespråkstilegnelse.

I studiet inngår tilbud om en ukes frivillig ekskursjon til York i Storbritannia i løpet av vårsemesteret. Studieturen finansieres av studentene selv.

Læringsutbytte for Engelsk 2 (5.-10. trinn)


Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester

Høsten 2019
Uke Dato
36 5. - 6. september
40 3. - 4. oktober
44 31. oktober - 1. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Tidspunkt for undervisningen er 08:15 - 16:00 hver dag

Frivillig studietur til York våren 2020 i uke 19: 4.-8. mai 2020

Eksamen

Vurderingsformen er todelt, og består hvert semester av:

 • skriftlig eksamen ved NTNU i Trondheim
 • individuell hjemmeeksamen

Høsten 2019: Datoer kommer senere

For å stille til eksamen må man bestå følgende obligatoriske arbeidskrav hvert semester:

 • 1 muntlig presentasjon
 • 3 innleveringsoppgaver
Studenter i gruppearbeid. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.