Engelsk 2, 5.-10. trinn

Engelsk 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Dette studiet er avlyst studieåret 2023/2024 og skal ikke undervises etter den tid.

Studium skreddersydd for deg som er lærer i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet vektlegger avansert arbeid med engelsk språk, kultur, litteratur og språkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Engelsk 2 bygger videre på Engelsk 1, 5.-10. trinn.

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Studiet er inndelt i tre emneområder:

  • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
  • Kunnskap om språk
  • Engelsk som andrespråk: teorier og metoder (emne 2)

Du møter en rekke tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, for å bedre din samfunns-, kultur- og språkforståelse. Vi bruker god tid på hver tekst for å utvikle dine leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg spørsmål knyttet mot engelsk som et globalt språk. Studiet innebærer også arbeid med det gjeldene nasjonale læreplanverket.

Studieplan

Engelsk 2, 5.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet, og det legges det opp til jevn arbeidsinnsats gjennom hele studiet.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk som brukes aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres du både medvirkning og veiledning i din studieprogresjon.

Du oppfordres også til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. 

Samlinger høsten 2023
Uke Dato
36 7. - 8. september
39 28. - 29. september
44 2. - 3. november

Tidspunkt: kl. 08.30-15.30 alle dager

Ekskursjon

I uke 19 (2024) arrangeres det en frivillig studietur til det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studieturen finansieres av studentene selv.

Eksamen

LVUT8085 (Høst):

  • Hjemmeeksamen (teller 60% av karakter)
  • Muntlig eksamen (teller 40% av karakter)

LVUT8086 (Vår):

  • Oppgave (teller 100% av karakter)

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Fullført og bestått Engelsk 1, 5.-10. trinn (30sp) eller tilsvarende
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Maren S. Rasmussen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Engelsk 2 (5.-10. trinn)

Lærer hjelper elev med oppgave i et klasserom
Foto: Colourbox.com