Engelsk 2 (5.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 2 (5.-10. trinn)


Engelsk 2 for 5.-10. trinn - ingress

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2020/2021 og du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2020.

Engelsk 2 for 5.-10. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats, og det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom de organiserte samlingene, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Du oppfordres også til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, samt IKT-relaterte oppgaver og verktøy, i eget klasserom. 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Engelsk 1, 5.-10. trinn eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.


Engelsk 2 for 5.-10. trinn - studiets innhol

Studiets innhold

Engelsk 2 (5.-10. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 2

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8085 Engelsk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8086 Engelsk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 

I studiet inngår tilbud om en ukes frivillig ekskursjon til York i Storbritannia i løpet av vårsemesteret. Studieturen finansieres av studentene selv.


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester

Datoer for studieåret 2020/2021 kommer snart

Høsten 2019
Uke Dato
36 5. - 6. september
40 3. - 4. oktober
44 31. oktober - 1. november
Våren 2020
Uke Dato
3 16. - 17. januar
7 13. - 14. februar
13 26. - 27. mars

Tidspunkt for undervisningen er 08:30 - 16:00 hver dag

Frivillig studietur til York våren 2020 i uke 19: 4.-8. mai 2020

Eksamen våren 2020
Skriftlig skoleeksamen: torsdag 28. mai kl. 09.00-12.00
Hjemmeeksamen: 18. mai kl. 09.00 - 25. mai kl. 14.00

 

Eksamen 2020/2021

Høstsemester:

  • Individuell muntlig eksamen
  • Hjemmeeksamen

Vårsemester:

  • Innlevering av oppgave

For å stille til eksamen må man bestå følgende obligatoriske arbeidskrav hvert semester:

  • 1 muntlig presentasjon
  • 3 innleveringsoppgaver

Engelsk 2

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.