course-details-portlet

ENG6017 - Kulturkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske forhold i ett eller flere engelskspråklige land. Emnet vil ha fokus på tema knyttet til blant annet befolkning og minoriteter, politiske verdier og samfunnsprinsipper. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidater som har bestått emnet

Kunnskap

  • kan gjøre rede for grunnleggende sosiale og politiske forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn

Ferdigheter

  • kan analysere aktuelle tema og samfunnsfaglige forhold fra et historisk perspektiv
  • kan sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold
  • kan vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap
  • kan produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg

Generell kompetanse

  • kan uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet. Studentene gis tilbakemeldinger på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning.

Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.

Annet:

Emnet er helt nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Studenter trenger nødvendig utstyr for å kunne spille inn lyd og bilde i en audiovisuell presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig og 2 skriftlige aktiviteter

Mer om vurdering

(informasjonen kan bli endret frem til 15. juni)

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen. To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (to skriftlige oppgaver, og en refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk, videreutdanning for lærere - årsstudium (FJENGVUÅ)
KOMPiS Engelsk 1, 8.-13. trinn (KENG1-8-13)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende. Krever opptak til studieprogram: KENG1-8-13

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1401 7.5 HØST 2019
ENG1402 3.0 HØST 2019
ENG1404 3.0 HØST 2019
ENG1004 3.0 HØST 2019
ENG6011 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU