Digitalisering og programmering for yrkesfag

Digitalisering og programmering for yrkesfag

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for yrkesfaglærere (udir.no) studieåret 2024/2025.

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Fagområdene BA, TIF og ED er spesielt preget av raske endringer og et stort behov for kompetanse innenfor digitalisering og programmering både i fag- og yrkesopplæring. Dette studiet vil imøtekomme det kompetansebehovet, og er særlig rettet mot undervisning og veiledning av mikrokontrollerprogrammering og den digitaliseringen som fagarbeideren typisk møter etter endt fagopplæring.

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere i Elektro og datateknologi (ED), Teknologi-og industrifag (TIF), Bygg- og anleggsteknikk (BA), samt andre som gjennom nye læreplaner (LK-20: Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020) må oppfylle kravene til programmerings- og digital kompetanse.

Studiet skal understøtte studentenes behov for å kunne utvikle og gjennomføre egne undervisningsopplegg i sin rolle som yrkesfaglærere. Undervisningsopplegg som har i seg en høy grad av arbeidsrelevans, elevaktive læringsmetoder, kontekstuell læring (sammenheng mellom fagene, og mellom teori og praksis), og rom for å utvikle dybdeforståelse innenfor ett eller flere sentrale fagtemaer.

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er nettbasert med digitale samlingsdager. Undervisningen er studentaktiviteter og praktisk orientert med flere mindre prosjekter underveis, og et større gjennomgående prosjekt med rapportinnlevering og presentasjon av resultatene ved slutten av hvert semester. Det legges opp til mye gruppearbeid både under og mellom samlingene, med tett oppfølging fra faglærer og læringsassistenter. Det vil være ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger). Studentene oppmuntres til å bygge nettverk til hjelp under studieløpet og inspirasjon og utveksling av erfaringer etter endt studium.

Læringsmaterialet inkluderer interaktivt læremateriell og videoer gjøres tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Avhengig av studentenes geografiske lokalisering, vil det også gis tilbud om å organisere frivillige samlinger.

Studentene vil møte fysiske læringsplattformer, slik som programutviklingskort og elektronikkomponenter som skal kobles og programmeres, såvel som digitale verktøy. Det vil benyttes både trykte og nettbaserte læringsressurser.

Gjennom de obligatoriske øvingene vil studentene prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i egen undervisning.

Dato for samlingene annonseres senere.

Vurderingsformer

Følgende gjelder for begge emnene: Mappevurdering bestående av refleksjonsnotat, prosjektleveranse 1 midtveis i semesteret sammen med en videopresentasjon, prosjektleveranse 2 som er en sluttrapport, demonstrasjon av fungerende løsning/opplegg, og utprøving i egen klasse. Sluttkarakteren angis med bokstavkarakter.

Øvingsoppgaver mellom samlingene som må være godkjent (tilsvarende minst en C) for å få sluttkarakter i emnet.

Du søker gjennom Utdanningsdirektoratets søkeportal for yrkesfaglærere: https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag i perioden 1. februar - 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om elektrisitetslære.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Arne Midjo