NTNUs studieveiledningspolitikk 2017 - 2020

NTNUs studieveiledningspolitikk 2017 - 2020

Politikk for studieveiledning ved NTNU 2017–2020

NTNU har ved Strategi 2011–2020 Kunnskap for en bedre verden, ambisiøse mål om å tilby studier av høy kvalitet. NTNU skal ha et attraktivt utdanningstilbud som beriker studentenes utvikling som mennesker og bidrar i dannelsen av demokratiske og ansvarlige samfunnsborgere. Studentene skal ta ansvar for egen læring og involvere seg i utviklingen av utdanningstilbud, undervisning og læringsmiljø.

God studieveiledning er et av flere strategiske virkemidler for å nå mål innenfor utdanning og læringsmiljø. Studieveiledning er en viktig rammefaktor for trivsel, trygghet, motivasjon og gjennomføring.

Studieveiledning

En studieveileder er normalt tilknyttet studieadministrasjonen. Studenten kontakter studieveileder for å få hjelp til et bredt spekter av problemstillinger, som for eksempel

 • Overgangen inn i akademia
 • Utdanningsplaner med eksempelvis fagvalg, retningsvalg, innpasning av emner
 • Karriereplaner
 • Progresjon og gjennomføring
 • Motivasjon og mestring
 • Personlige problemer som ensomhet og forventningspress
 • Tilrettelegging
 • Utfordringer som kulturforskjeller, spesielt for internasjonale studenter
 • Egnethet og forventinger til et yrke
 • Utvekslingsordninger for sitt område
 • Med mer

Bakgrunn

I 2015 ble det igangsatt et prosjekt for å etablere et mer strategisk fundament for studieveiledningen ved NTNU. Prosjektet hadde bred deltakelse fra fakultetsadministrasjonen ved NTNU, studentrepresentanter, samt fra sentraladministrasjonen. I forbindelse med fusjonen i 2016, ble fusjonspartnerne involvert i prosjektet.

Dokumentasjon av dagens studieveiledningstilbud ble gjort i form av to empiriske undersøkelser. Det ble gjennomført en større spørreundersøkelse blant studieveilederne, og fokusgruppeintervju av studenter som hadde benyttet seg av tilbudet. Erfaringer fra sammenlignbare universiteter ble også tatt inn i arbeidet. Studieveiledningspolitikken bygger på dette kunnskapsgrunnlaget og skal favne all studieveiledning ved NTNU.

Hovedmål

NTNU skal ha et studieveiledningstilbud av høy kvalitet for å bistå studentene inn i, gjennom og ut av studiene. Studieveiledningen skal bidra til god progresjon, gjennomføring, og til å redusere uønsket frafall. Det skal være tydelig for studenter og ansatte hvor, når og innenfor hvilke tema studentene kan få studieveiledning.

Delmål 1: Ansvar og roller

Studieveiledningen ved NTNU skal være helhetlig, med en tydelig rolle – og ansvarsfordeling, og tilbys så nært studenten som mulig.

Fakultetets ansvar
1A: Fakultetet har ansvar for å sikre en hensiktsmessig organisering av studieveiledningen, og at studentene får et tilbud på fakultets- institutt- eller programnivå.

Sentralt ansvar
1B: NTNU skal tilby en veiledningstjeneste med spesialisert kompetanse. Tjenesten skal være rådgivende, støttende for organisasjonen og ved behov utøvende aktør for studentene. Aktuelle områder er internasjonal studentmobilitet, tilrettelegging og karriere.

1C: NTNU skal etablere kompetanseutviklingstiltak som sikrer at veileder har god veiledningsfaglig kompetanse.

1D: NTNU skal sikre at samarbeid, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling blir ivaretatt gjennom koordinering av veiledningsfaglig nettverk på tvers i organisasjonen.

Delmål 2: Kvalitet

Studieveiledningen ved NTNU skal utføres av kvalifisert personale. Studenten skal uavhengig av problematikk møtes på en imøtekommende og respektfull måte.

2A: Enhver som utfører studieveiledning skal ha dette som en definert oppgave tillagt sin stilling.

2B: Studieveilederen skal delta på kompetansehevende tiltak innenfor veiledningsfaget.

2C: Studieveilederen skal delta i veiledningsfaglig nettverk i organisasjonen.

2D: Studieveiledere skal ha oversikt over hva som inngår i NTNUs studieprogramportefølje på eget fagområde, og ha oversikt i hvordan han eller hun kan veilede studenten til å finne fram i NTNUs studieprogramportefølje.

2E: Den enkelte studieveileder skal legge til rette for at studenter som er til veiledning kan gi tilbakemeldinger på tjenesten.

2F: NTNU sentralt skal sørge for at det regelmessig gjennomføres spørreundersøkelser blant studenter med tanke på å evaluere og forbedre studieveiledningen generelt.

2G: Det skal etableres en praksis som sikrer at enheten benytter erfaring og kunnskap som kommer fram i studieveiledningen til strategisk utvikling av utdanningen og læringsmiljøet.


Delmål 3: Kommunikasjon

Det skal være lett å orientere seg i studieveiledningstilbudet ved NTNU uavhengig av studieby, campus, fakultet eller studieprogramtilhørighet. Det skal komme klart fram hva studenten kan få hjelp til, når, hvor og av hvem.

3A: NTNU sentralt har ansvar for at det utvikles en nettside med oversikt over det totale studieveiledningstilbudet ved NTNU. Nettsiden skal oppfylle kriterier om brukervennlighet. En mal for underliggende nettsider om lokalt studieveiledningstilbud skal utvikles og gjøres tilgjengelig.

3B: Det skal være lett å bestille time til studieveiledning. Kontaktinformasjon om hvem som gir studieveiledning når og hvor skal komme tydelig fram. Der det tilbys drop-in timer, skal det likevel framgå nødvendig forventningsavklaring om når slik veiledning gis og hvor lenge veiledningstimen normalt sett varer kan vare.

3C: Det skal regelmessig vurderes om deler av veiledningstilbudet kan digitaliseres.

3D: Studieveileder skal kjenne til det øvrige tilbudet internt ved NTNU, i Studentsamskipnaden, hos Studentprestene og lignende, for å kunne veilede studenten til riktig hjelpeinstans.

3E: Årlige kommunikasjonsplaner skal utarbeides i samarbeid med kvalifisert kommunikasjonsfaglig kompetanse, for å oppdatere og fornye gjeldende informasjonskanaler om studieveiledningstilbudet.