Hva lærer du?

Kardiologisk sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Hva lærer du?

Etter fullført studie, vil du ha ha følgende 

Kunnskap:

Du har

 • kunnskap om forskningsprosessen og ulike vitenskapelige metoder
 • inngående kunnskap om systematisk kunnskapsinnhenting innen fagområdet
 • avansert kunnskap om sentrale kardiologiske diagnoser, etiologi, epidemiologi, patofysiologi, utredning og behandling
 • avansert kunnskap om klinisk sammensatte problemstillinger relevante for kardiologisk sykepleieutøvelse
 • inngående kunnskap om opplevelser og reaksjoner på å leve med hjertesykdom
 • inngående kunnskap om relevante helsepedagogiske modeller for veiledning og opplæring av pasienter og pårørende 

 

Ferdigheter:

Du kan

 • arbeide kunnskapsbasert og bidra til å implementere ny kunnskap i kardiologisk sykepleie
 • ivareta den hjertesyke pasientens behov for kompetent og helhetlig sykepleie
 • utøve sykepleie til pasientgruppen med respekt for pasient og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av sykdom
 • integrere et helsefremmende og rehabiliterende perspektiv i sykepleieutøvelsen
 • veilede og undervise pasient og pårørende, både individuelt og i gruppe. 
 • arbeide tverrfaglig for å gi pasient og pårørende et helhetlig koordinert helsetilbud
 • vurdere faglige og klinisk sammensatte problemstillinger relevante for kardiologisk sykepleieutøvelse

 

Generell kompetanse:

Du kan

 • analysere aktuelle etiske problemstillinger i utøvelsen av spesialsykepleie til målgruppen 
 • avansert klinisk vurderingsevne i sammensatte kliniske problemstillinger
 • videreutvikle sin relasjonelle kompetanse ved kontinuerlig kritisk refleksjon og selvinnsikt
 • reflektere over egen rolle som kardiologisk sykepleier
 • formidle ny kompetanse og kunnskap, og bidra til nytenkning
 • kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur