Ph.d. i medisinsk teknologi

Ph.d. i medisinsk teknologi

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: NTNU/Geir Mogen

Studier PHD-faktaboks

Ph.d.-utdanningen i medisinsk teknologi skal gi faglig og forskningsmessig kompetanse i utvikling og utprøving av nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Graden ph.d. i medisinsk teknologi er beregnet på kandidater som har sin forskningsmessige hovedtyngde knyttet til oppdagelse, utvikling og utprøving av ny teknologi. Du vil få kvalifisert veiledning innen teknologi og aktuelle medisinske anvendelser. I den grad det er relevant for oppgaven, vil du også få samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til medisinsk teknologi.

Tverrfakultært program

Ph.d.-programmet i medisinsk teknologi er et tverrfakultært ph.d.-program ved NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er vertsfakultet i samarbeid med Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV), og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Les mer om programmet

Ph.d.-programmet i medisinsk teknologi består av praktisk forskning under veiledning, og er normert til tre års fulltidsstudier. 

Programmet består av

  • en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng
  • et selvstendig forskningsarbeid som leder frem til en doktorgradsavhandling
  • en doktorgradsprøve i to deler; en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disptuas)

Det forventes at du deltar på konferanser, formidler forskningen din og publiserer i internasjonale tidsskrift underveis.

Doktorgradsavhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.

To emner er obligatoriske for kandidater på dette ph.d.-programmet: 

SMED8004 Forskning, etikk og samfunn 
SMED8007 Vitenskapelig publisering og forskningsformidling

Les mer om programmets oppbygning

En doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitetet.  

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen forskning, høyere utdanning, forvaltning og næringsliv. 

Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men flere doktorer går videre til jobber innen offentlig sektor og privat næringsliv. 

Kandidater som har fullført graden ph.d. i medisinsk teknologi jobber blant annet i universitets- og høgskolesektoren, sykehus, Helse Midt-Norge, instituttsektoren, forvaltningen og lignende.

For å kunne søke på ph.d.-programmet i medisinsk teknologi må du ha

  • master, cand.med. eller en annen likeverdig grad fra et relevant fagfelt
  • sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium
  • veid gjennomsnittskarakter på B eller bedre i de siste to år av master eller tilsvarede studium
  • dokumentasjon på finansiering i doktorgradsperioden
  • en fullstendig prosjektbeskrivelse som viser din rolle i prosjektet

Søknad skal leveres på standardisert skjema til instituttet ditt.

Etter å ha sjekket formalitetene, sender instituttet søknaden til programrådet for ph.d. i medisinsk teknologi på MH-fakultetet.
Programrådet vurderer søknaden og gir sin innstilling til det fakultetet der kandidaten har sin tilhørighet. Det er fakultetet som innvilger opptak.

Krav til søknaden er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU med eventuelle utfyllende retningslinjer ved kandidatens fakultet/institutt.

Opptak skjer fortløpende, så det er ingen frister for å levere søknad om opptak til ph.d.-programmet.

Les mer om søknad og opptak

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

 

Kontaktinformasjon