Ph.d. i helsevitenskap

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i helsevitenskap

– Avslutning

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL: Avslutning av doktogradsløpet - MH-fakultetet

phd@mh.ntnu.no

Hva skjer når du nærmer deg slutten?

Her finner du formelle prosedyrer for hele avslutningsfasen - fra innlevering av avhandlingen fram til doktorpromosjonen.

Frister

Frist for å levere avhandlingen er minimum 4 måneder før tentativ disputasdato. Søknader om å få avhandling bedømt behandles fortløpende, men merk deg likevel følgende:

  • Avhandlinger som leveres i perioden 20. juni – 1. august vil normalt ikke bli sendt til bedømming før i august.
  • Avhandlinger som leveres etter 1. desember vil normalt ikke bli sendt til bedømming før i januar.

 

Godkjenning av opplæringsdel

Før avhandlingen innleveres, skal opplæringsdelen være fullført og godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dette gjelder ikke graden dr. philos. Utdanningsseksjonen utsteder bekreftelse på fullført og godkjent opplæringsdel etter forespørsel. Ta kontakt med Utdanningsseksjonen på e-post: phd@mh.ntnu.no

 

Innlevering av avhandling til bedømmelse

Søknad fra kandidaten om å få sin avhandling bedømt skal leveres til instituttet. Etter en kvalitetskontroll vil den bli sendt videre til MH-fakultetets Utdanningsseksjon.


Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden om bedømmelse:

1) Godkjenning av opplæringsdelen fra Utdanningsseksjonen (gjelder ikke dr.philos.).

2) Ett eksemplar av avhandlingen som er heftet/innbundet. Innholdsfortegnelse, sammenskriving, artikler og referanseliste skal inngå.
En doktoravhandling ved MH-fakultetet skal normalt bestå av minst 3 vitenskapelige artiker/manus, der doktorkandidaten er førsteforfatter på minst 2 av dem. Minst én av artiklene skal være akseptert for publisering. Les mer om krav til avhandlingen i ph.d.-forskriftens § 11

Det er praktisk at den innleverte utgaven har tilnærmet samme standardoppsett som for senere trykt versjon slik at avvik i sidetall, marger mv. blir minst mulig.

3) Medforfattererklæring (se skjemabank) skal leveres for alle publikasjoner. Erklæringen skal synliggjøre doktorgradkandidatens innsats i hvert enkeltarbeid som leveres inn til bedømmelse, samt vise at medforfattere gir sitt samtykke til at arbeidet skal inngå i avhandlingen.

4) Komplett publikasjonsliste for kandidaten - ikke bare publikasjoner som inngår i avhandlingen.

5) Uttalelse om det vitenskapelige arbeidet fra kandidatens veileder. Av uttalelsen skal det framgå at arbeidet representerer en selvstendig innsats og utgjør et naturlig hele. Veileder skal også redegjøre for at kandidaten har fått erfaring i formidling. Veiledererklæring bør fortrinnsvis utferdiges på engelsk mht. eventuell oppnevning av komitemedlem fra utenlandsk lærested.

6) Egenerklæring om deler av innlevert avhandling er brukt i tidligere gradsarbeid

7) Hovedveileders forslag til bedømmelseskomité

 

Elektronisk innlevering av avhandlingen

Avhandlingen skal i tillegg sendes elektronisk til kontakt@mh.ntnu.no
Den elektroniske versjonen være samlet i én pdf-fil som inneholder alle elementer. Det vil si at artikler ikke skal sendes separat dersom avhandlingen er en artikkelsamling.

 

Bedømming av avhandlingen

Søknad om å få avhandlingen bedømt og forslag til bedømmelseskomité behandles ved fakultetet etter innstilling fra instituttet (fortløpende, ingen frister). MH-fakultetet sender avhandlingen med vedlegg til den oppnevnte bedømmelseskomiteen. 

Etter at komitéen er oppnevnt, vil kandidaten bli underrettet om komiteens sammensetning. All korrespondanse til og fra bedømmelseskomiteen skal deretter gå via fakultetet, og ikke direkte
mellom veileder/kandidat og komiteen.

Manus som blir akseptert undreveis: Det presiseres at bedømmelseskomiteen skal avgi sin skriftlige vurdering kun på bakgrunn av det innleverte arbeidet. Arbeid som var innlevert som manuskript kan bli akseptert for trykking i løpet av bedømmelsesperioden. I slike tilfeller kan kandidaten, etter at bedømmelseskomiteen har oversendt sin skriftlige vurdering til fakultetet, be fakultetet vurdere om manuskriptet/-ene i den trykte utgaven av avhandlingen kan erstattes av særtrykket. For at slikt samtykke skal gis, må eventuelle endringer i manuskriptet være av formell art og ikke innebære vesentlige endringer i framstilling eller tolking av data, eller endringer i konklusjonene i det vitenskapelige arbeidet. Den endelige versjonen av avhandlingen skal ha vedlagt en redegjørelse for de endringer som er foretatt i forhold til det innleverte arbeidet (errataliste).

Administrators rolle: Komiteens leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitearbeidet overholdes. Lederen skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitemedlemmene under disputasen - jf Veiledning bedømmelse av norske doktorgrader, NTNU. Administrator skal så snart som mulig avklare foreløpig dato for prøveforelesning(er)/disputas som meddeles fakultetet slik at auditorium, hotellrom kan bestilles i god tid. Administrator skal videre tidligst mulig avklare på hvilket språk prøveforelesning(er)/disputas tenkes gjennomført og opponenters evt. ønske om bruk av AV/IT-utstyr og gi meddelelse til fakultetet om dette.

Komitéinnstilling: Komiteen gis normalt en frist på 2 måneder til å levere sin innstilling. Etter at komiteen har avgitt begrunnet innstilling til MH-fakultetet, får kandidaten og veileder tilsendt kopi av innstillingen og gis frist på inntil ti dager til å fremme skriftlige merknader. Eventuelle merknader/aksept stiles til phd@mh.ntnu.no

Hvis innstillingen er positiv blir kandidaten underrettet om oppnevning av to opponenter (blant komiteens medlemmer), og tidspunkt/sted for prøveforelesning og disputas. Prøveforelesning og disputas skal avvikles innen ordinær arbeidstid. 

 

Trykking/Formidling

Trykking/pliktavlevering av avhandlingen: Etter godkjenning skal det innleveres 80 eksemplarer av avhandlingen til fakultetet. Fra de 80 eksemplarer besørger fakultetet pliktavleveringer til Medisinsk bibliotek ved NTNU (1 eks) Nasjonalbiblioteket i Rana (5 eks), bedømmelseskomiteen (3 eks) og til publikum på disputasen (ca 70 eks). Avhandlingen skal normalt være offentlig tilgjengelig senest tre uker før disputasen avholdes. 

Trykkekostnader
Trykkekostnadene skal primært dekkes av kandidatens driftsmidler. Spørsmål om finansiering av trykkingen skal rettes til kandidatens institutt.

Bestille trykking
Lay-out: NTNU har standard lay-out for doktorgradsavhandlinger (grått omslag). 
Informasjon om trykking

I den trykte avhandlingen skal det påføres ISBN/ISSN serienummer. Kandidaten skal følge retningslinjene for påføring av serienummer.

Sammendrag
Foran i trykt utgave av avhandlingen (etter tittelside) skal det settes inn et norsk sammendrag inntil 1 A4-side som sendes elektronisk til trykkeriet sammen med øvrige filer tilhørende avhandlingen. Sammendraget skal være av populærvitenskapelig karakter og skal i hovedsak presentere resultatene av forskningsarbeidet. Dette etterfølges av en en kort omtale av bakgrunnen for og oppbyggingen av forskningsprosjektet, samt kort om metodikk. Som overskrift angis norsk tittel på avhandlingen og avslutningsvis angis tid og sted for disputas, gradsbetegnelse, institutt-tilhørighet, veileder(e) og eventuelt finansieringskilde, se eksempel

NTNUs digitale arkiv
Doktoravhandlinger på nett, pliktig avlevering til NTNUs digitale arkiv: Du trenger ikke sende selve avhandlingen til biblioteket. Biblioteket mottar automatisk alle avhandlinger fra trykkeriet og lagrer dem digitalt i NTNU Open.

Selv om Biblioteket har mottatt og lagret avhandlingen din digitalt i NTNU Open er den ikke åpent tilgjengelig (Open access - OA) før du har sendt inn en forfatteravtale, les mer om dette på Innsida: NTNU Open.

Doktorgradsprøve: Prøveforelesning(er) og disputas

Prøveforelesning for  ph.d. (én prøveforelesning): Kandidaten får oppgitt emne på prøveforelesning 10 virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Prøveforelesning holdes normalt samme dag som disputasen. Prøveforelesningen er satt til 45 minutter slik at fem minutter kan benyttes til spørsmål og eventuell diskusjon. 

Prøveforelesninger for dr.philos. (to prøveforelesninger): Kandidaten melder tittel på selvvalgt emne til MH-fakultetet én måned før disputasen. Kandidaten får oppgitt emne på prøveforelesning 10 virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Kandidaten avgjør selv i hvilken rekkefølge prøveforelesningene holdes. Prøveforelesningene holdes normalt dagen før disputasen fortrinnsvis innenfor kontortid, men kan, om praktisk mulig, holdes samme dag som disputas. Prøveforelesningene er satt til 45 minutter slik at fem minutter kan benyttes til spørsmål og eventuell diskusjon. 

Praktisk organisering disputas: Utdanningsseksjonen organiserer det praktiske rundt disputasen (rombestilling, blomster, overnatting for opponenter, annonsering, o.l., evt. servering komité under disputasen). Instituttet hvor doktoranden har sin tilhørighet er vertskap for medlemmene i bedømmelseskomiteen under disputas og er ansvarlig for å arrangere eventuell middag for komiteen kvelden før disputas. Instituttet er også ansvarlig for eventuelt arrangement etter endt disputas. Doktormiddag er kandidatens ansvar.

Disputas: Disputasen ledes av Dekan eller den Dekan bemyndiger.
Kandidaten innleder og gjør rede for formål og resultater av den vitenskapelige undersøkelsen. Denne innledningen er i tid satt til 20 - 30 minutter. 1. opponent innleder diskusjonen og 2. opponent avslutter diskusjonen. Forelesninger og disputas skal skje på det språk administrator bestemmer, fortrinnsvis på engelsk eller norsk.

Tildeling av doktograd

Vedtak om bestått doktorgradsprøve. Bedømmelseskomiteen sender sin anbefaling til fakultetet. På bakgrunn av anbefalingen vil Dekan avgjøre om graden skal tildeles. Kandidaten tilskrives om vedtaket.

Vitnemål. Fakultetet sender ut vitnemål etter disputas.
Kandidaten må sørge for å legge inn korrekt postadresse i StudentWeb.

Doktorpromosjon: NTNU har doktorpromosjon to ganger i året. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har. Les mer på
https://www.ntnu.no/phd/doktorpromosjonSpørsmål? Kontakt Utdanningsseksjonen

Tilbake til starten av artikkelen

 

Praksis for oppnevning av bedømmelseskomité

Reglene for sammensetting av bedømmelseskomité finnes i NTNUs ph.d.-forskrift og i Fakultet for medisin og helsevitenskap sine utfyllende retningslinjer.

Forslag til bedømmelseskomité utarbeides av kandidatens hovedveileder i samråd med instituttet og  leveres til fakultetet senest samtidig med søknad om bedømming.

Det skal foreslås leder/administrator av komiteen, vanligvis den lokale representanten.

Begge kjønn skal være representert i komiteen, og da som 1. eller 2. opponent. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes og vises til navn på minst 3 forespurte personer av det underrepresenterte kjønn.

I vurderingen om komitémedlemmers habilitet, skal sampublisering med doktorand alltid vurderes som inhabilitet, likeså sampublisering med doktorandens veiledere i den periode doktorgradsprosjektet er gjennomført. Forøvrig vises til Forvaltningslovens kapittel II, §§ 6 - 10, om ugildhet.

En opponent kan bare oppnevnes for maksimum 2 kandidater fra samme hovedveileder innenfor en tidsperiode på 5 år.

De foreslåtte medlemmene skal være forespurt og ha sagt seg villige før forslaget oversendes fakultetet.

Les mer om hvordan disputasen foregår.

Rammer for doktordisputasene

Doktordisputasen markerer avslutningen på en forskerutdanning. Den er også universitetets ansikt utad som forskningsinstitusjon. Universitetet legger vekt på å gi disputasene en verdig ramme.

Dette kommer til uttrykk i følgende elementer:

Valg av lokale

Fakultetsadministrasjonen reserverer egnede lokaler som gir rom for et offentlig publikum til prøveforelesninger og disputas. Blomsteroppsats bestilles av fakultetsadministrasjonen som settes i auditoriet og markerer anledningen. Denne får doktoranden med seg som en hilsen fra fakultetet.

Antrekk

Pent antrekk er forventet både av doktoranden og bedømmelseskomiteens medlemmer. Lederen av disputasen, dekanen - eller den han/hun har utpekt som sin stedfortreder - bærer dekankappen ved disputasen.

Seremoniell struktur

Prøveforelesning og disputas åpnes ved at disputasleder, komitémedlemmene og doktorgrads- kandidat går i prosesjon inn i auditoriet. Når prosesjonen kommer inn i disputasrommet reiser forsamlingen seg.

Rekkefølgen i prosesjonen prøveforelesning innmarsj:
Disputasleder, 1., 2., 3. opponent og doktorand. (utmarsj omvendt, men disputasleder går gjerne ut først).

Rekkefølgen i prosesjonen disputas innmarsj:
Disputasleder, doktorand, 3., 2. og 1. opponent (utmarsj omvendt). Disputasleder går direkte til talerstolen, mens resten av prosesjonen går til sine plasser.

Disputasleders funksjon ved prøveforelesning

Dekan/settedekan introduserer prøveforelesningen på grunnlag av manus utformet av fakultetsadministrasjonen. Etter prøveforelesningen(e) opplyser dekan om tid og sted for disputasen. Prøveforelesningen har en varighet på 45 minutter.

Alle medlemmene av den sakkyndige komiteen skal være til stede under prøveforelesningen(e). (Dersom en av de sakkyndige ikke møter til prøveforelesningen på grunn av plutselige oppståtte omstendigheter, kan Dekan oppnevne en settesakkyndig for prøve- forelesingen). Umiddelbart etter prøveforelesningen(e) avgjør komiteen om forelesningen(e) kan godkjennes. Dersom bedømmelseskomiteen finner prøveforelesningen tilfredsstillende, skal doktoranden forsvare avhandlingen i disputas.

Disputasleders funksjon ved disputasen

Disputasleder skal bære dekankappen ved disputasen. Kappen bringes/hentes av fakultetsadministrasjonen.
Disputasens generelle forløp: I pausen mellom prøveforelesningen og disputasen bør disputasleder avklare med kandidaten og opponentene hvordan disputasen i hovedtrekk skal gjennomføres rent praktisk. Grunntrekkene i disputasen er som følger:

  1. Prosesjon
  2. Disputasleders introduksjon
  3. Kandidaten får 20-30 minutter til en kortfattet oversikt over avhandlingens viktigste forskningsbidrag.
  4. Førsteopponent åpner drøftingene. Denne sekvensen tar som regel ca 45 minutter, men helst ikke mer enn en time.
  5. Eventuell pause på ca 10 minutter. Før pause annonserer disputasleder at de som ønsker å ta ordet som opponenter ex auditorio melder fra til disputasleder i denne pausen.
  6. Eventuelle opponenter ex auditorio får ordet i rimelig grad, men det gis bare plass til kortfattede innlegg/spørsmål.
  7. Andreopponenten får ordet. Denne sekvensen bør ikke bli lenger enn 45 minutter.
  8. Når andreopponenten signaliserer at han/hun er ferdig, erklærer disputasleder disputasen for avsluttet og meddeler forsamlingen at resultatet vil bli rapportert til Dekan. Kandidaten vil bli gitt anledning til avsluttende ord og det er vanlig med takk til fakultet, veiledere, komiteen, fagmiljø.

Sosial markering

Instituttene inviterer til en markering etter endt disputas og ansvarlig kontaktperson ved instituttet tar kontakt med kandidaten for å avtale rammer/ønsker om hvordan markering skal skje.

Noen kandidater ønsker å markere disputasdagen med å invitere disputasens leder, bedømmelseskomiteen, veileder(ne), kollegaer fra fagmiljø til en middag eller sosial samling etter at disputasen er gjennomført. Til denne inviteres normalt også familie og venner av doktoranden. Denne markeringen er å anse som et privat arrangement.

Universitetsgave

Som en påskjønnelse fra fakultetet får doktoranden en blomst/orkidé. Det er også vanlig at det instituttet der kandiaten har sin tilknytning gir en egen gave.

Doktoranden inviterer tradisjonelt disputasleder, bedømmelseskomite og veiledere på et godt måltid.

Det er gammel tradisjon at doktoranden inviterer disputaslederen, medlemmene i bedømmelseskomiteen og veiledere på et godt måltid. Dette måltidet kalles vanligvis doktormiddag, men det er ikke nødvendig at dette er en middag. Det kan også være en lunsj eller en uformell sammenkomst rett etter disputasen. Hvor det tidligere var strikte rammer er dette nå helt opp til doktoranden selv. Det er også doktoranden som bestemmer hvem, utover disputasleder, komité og veileder(e), som skal inviteres.

Taler under middagen

Doktormiddagen er en gest overfor komiteen og veiledere, som takk for innsatsen. Dette bør gjenspeiles i talene.

Etter at det er ønsket velkommen til bords, bør verten, altså doktoranden, avholde en tale hvor han eller hun takker NTNU/Det medisinske fakultet, komiteen, veiledere, fagmiljø.

Neste tale skal avholdes av disputasleder, som ønsker doktoranden velkommen som doktor, med den rett det gir til å dosere (dvs. fungere som lærer) ved fakultetet. Det bør også gratuleres med vel gjennomført doktorgradsutdanning. Som representant for universitetet bør disputasleder også takke bedømmelseskomiteen for sin innsats. Denne talen bør være formell, og ha en formell stil.

De følgende talene kan være mindre formelle, dersom det er ønsket. Det er vanlig at tredje medlem av komiteen, altså den som ikke har hatt et opponentansvar, avholder en tale, for så å bli fulgt av veileder(e) og eventuelt leder for fagmiljøet. Det kan være hyggelig å blande taler fra fagpersoner og familie/venner, for å få variasjon.

Bestemmelser om skattefradrag doktormiddag

Visse kostnader i forbindelse med doktorgrad ved norsk universitet eller høyskole er fradragsberettiget. Dette omfatter blant annet utgifter i forbindelse med doktorgradsmiddagen. Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner. Fradragene kommer i tillegg til minstefradraget: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/Utdanning/Fradrag-for-kostnader-til-doktorgrad/

Doktorpromosjoner arrangeres hver høst og vår ved NTNU. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har. Les mer på https://www.ntnu.no/phd/doktorpromosjon

 

 

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap