Hva lærer jeg

Samfunnsøkonomi - masterstudium

Hva lærer du?

Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes. Samfunnsøkonomers arbeid består ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

Hva er samfunnsøkonomi?

Masterprogrammet tilsvarer 120 studiepoeng og er bygd opp av en felles del som består av 60 studiepoeng, og en spesialiseringsdel som består av valgfrie emner og en masteroppgave.

Fellesdelen gir en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode. Eksempler på valgfrie kurs er:

  • internasjonal økonomi
  • miljø- og ressursøkonomi
  • utdanningsøkonomi
  • økonomisk vekst og utvikling
  • åpen makroøkonomi

Emnene kan i stor grad velges etter egne interesser og karriereplaner, og det kan være en fordel å velge minst ett emne som har relevans for masteroppgaven. Masteroppgaven avslutter masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Her får du øvelse i å arbeide selvstendig med en økonomisk problemstilling.

Hvorfor samfunnsøkonomi?

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning. Studiet gir en dyp forståelse av kompliserte mekanismer i økonomien, og gir godt grunnlag for å forstå samspill mellom økonomi og politikk. I masterstudiet må du forholde deg til teoretiske modeller og empiriske analyser som stiller krav til solide grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk.

Moderne økonomi er karakterisert ved kompleksitet og raske endringer. Beslutningstakere i både offentlig og privat virksomhet etterspør i økende grad informasjon som muliggjør riktige beslutninger. Samfunnsøkonomer besitter teoretisk og metodisk kunnskap som gjør at de kan fungere godt som premissleverandører i slike situasjoner.