Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Erfaringsbasert masterprogram

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

– Om studieprogrammet

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Målgruppe

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk psykologisk rådgiving er et videreutdanningsprogram primært for ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT) og sekundært for andre ansatte i tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk-psykologisk-rådgiving - for eksempel ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten (HABU) og BUP. 


Bakgrunn og behov

Det erfaringsbaserte masterprogrammet ble utviklet i prosjektet Faglig Løft for PPT i perioden 2008-2012. Hovedmålet var å tilby ansatte i PPT uten master et tilbud som hadde et tydelig forskningsbasert innhold med en praksisforankring i tjenestens behov og en klar systemrettet innretting. Studiet ble videreført av Pedagogisk institutt (i dag Institutt for pedagogikk og livslang læring) ved NTNU etter prosjektets slutt og er nå et nasjonalt tilbud. 


Utdanningens innhold

Utdanningen gis som et deltidsstudium, hvor undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettstøttet læring. Organiseringen gjør det mulig å gjennomføre studiet i kombinasjon med arbeid.

Studieprogresjon

Normal studieprogresjon for gjennomføring er gjennomsnittlig 15 studiepoeng pr. semester, men noen av kursene tas over flere semestre. Normert gjennomføringstid er gjennomsnittlig fire år. Innen tidsperioden på fire år kan studiet gjennomføres i henhold til foreliggende studieplan, men det tas forbehold om utskifting av enkelte kurs. Dersom det brukes lengre tid på studiet, må det påregnes større endringer i studieplanen.

Studieplan

Studieplanen revideres hvert studieår. I forbindelse med dette kan det bli endringer i kursporteføljen i de enkelte studieretningene. I den grad studieplanrevisjonen har konsekvenser for studenter som har startet å ta kurs i masterprogrammet, vil det lages overgangsordninger. Studieplanrevisjoner vil normalt ikke medføre større endringer. Det faglige ansvaret for studiet ligger hos Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.