Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Erfaringsbasert masterprogram

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om de viktigste dokumenterte og opplevde utfordringene for norsk skole og barnehage
 • Studenten har kunnskap om ivaretakelse og opplæring av barn/elever med særskilte behov i barnehage og skole. 
 • Studenten har kunnskap om hvordan forstå og tolke det spesialpedagogiske arbeidet i et systemperspektiv
 • Studentene har kunnskap om teorier og sentrale begrep som brukes innen pedagogisk psykologisk rådgivning
 • Studentene har kunnskap om sakkyndighet, lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage.
 • Studentene har kunnskap om PPT`s rolle, funksjon og identitet i en helhetlig kommunal sammenheng
 • Studentene har kunnskap om rådgivningstradisjoner, teorier, perspektiver og praksis
 • Studenten har kunnskap om kommunikasjon og relasjoner

Ferdigheter

 • Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPT’s profesjonsutøvelse.
 • Studentene kan anvende kunnskap om organisasjoner og systemrettet arbeid i endrings- og utviklingsarbeid i skolen.
 • Studentene har bevissthet om egen veiledning og rådgivningskompetanse.
 • Studentene kan gjennomføre et selvstendig forskingsarbeid ut fra en valgt problemstilling.
 • Studentene kan følge forskningsetiske retningslinjer.
 • Studentene kan analysere, formidle og trekke holdbare konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

Generell kompetanse

 • Studentene kan bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø.
 • Studentene kan kommunisere og samarbeide godt med foresatte og andre fagpersoner.
 • Studentene kan planlegge, gjennomføre og begrunne relevante tiltak.

Studentene kan arbeide selvstendig med problemstillinger innen det pedagogisk psykologiske feltet.