Hva lærer jeg

Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet

Hva lærer du?

Private, offentlige og frivillige organisasjoner står overfor en rekke komplekse utfordringer som krever at endring og tilpassing er en del av organisasjonsbildet. Dette inkluderer den raske utviklingen innen teknologi og den pågående digitaliseringen og digitale transformasjonen, som overgang til skybaserte tjenester, automatisering og bruk av kunstig intelligens. Samtidig utgjør cyberangrep og datalekkasjer en stadig økende trussel som organisasjonene må håndtere. Organisasjoner står også overfor økende forventninger om bærekraft og samfunnsansvar, inkludert digitalisering og bærekraftig digital transformasjon.


Kunnskapsbasert organisering og ledelse av endring og digitale innovasjonsprosesser er avgjørende for organisasjoners overlevelse og suksess i møte med disse komplekse utfordringene. Masterprogrammet i industriell innovasjon og digital sikkerhet tar for seg de sikkerhetsmessige utfordringene og innovasjonsmulighetene som den digitale transformasjonen medfører for en rekke organisasjoner og virksomheter. Dette inkluderer sektorer, bransjer og næringer som produksjonsindustrien, logistikknæringen, helse- og velferdssektoren, finansnæringen, IT-bransjen og mange flere. Begrepet “industriell” i programtittelen refererer til det engelske ordet “industry”, som omfatter alle disse sektorene, hvor studiets tematikk er aktuell:

 

 • Tverrfaglige perspektiver og problemstillinger  
 • Ledelse og organisering og den norske samarbeidsmodellen
 • Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsprosesser 
 • Digitale forretningsmodeller og reguleringer  
 • Informasjons- og cybersikkerhet 
 • Sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling 

 

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om organisering og ledelse, samt spesifikk innsikt i organisering og ledelse av sikre, digitale innovasjonsprosesser i komplekse organisasjoner innen industrien og offentlig sektor. 
 • har inngående kunnskap om digital sikkerhet og risiko ved digitalisering og digital transformasjon. 
 • har avansert kunnskap om digitale forretningsmodeller, sirkulær økonomi og bærekraft.
 • kan anvende kunnskap om sikre digitale innovasjonsprosesser for å tilse at forretningsmodeller er motstandsdyktige.
 • kan analysere organisatoriske og ledelses aspekter som kan bety en risiko i innovasjonsprosesser og digitaliserte forretningsmodeller med hensyn til digital sikkerhet, implementering og bærekraft.
 • har inngående forståelse for hvordan bærekraftperspektiver kan ivaretas i organisasjoners strategiske beslutninger. 

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i organiserings- og ledelsesarbeidet i sikre digitaliserings- og digitale transformasjonsprosesser.
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen kontinuerlige forbedrings- og radikale endrings-/innovasjonsprosjekter og arbeide selvstendig med å organisere og lede sikre digitale innovasjonsprosesser i komplekse organisasjoner. 
 • kan analysere eksisterende systemer og rutiner innen digital teknologi for å avdekke sikkerhetstrusler og/eller sikkerhetsbrudd.
 • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, selvstendig og i samarbeid med andre, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan anvende kunnskapen på nye endringsprosesser i organisasjoner hvor digital teknologi er en vesentlig del av endringen.
 • kan arbeide tverrfaglig og lede ulike organisasjonsroller knyttet til ledelse, digital innovasjon og cybersikkerhet.

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante tverrfaglige, fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til sikre og bærekraftige digitale innovasjonsprosesser.
 • kan anvende sine tverrfaglige kunnskaper og ferdigheter på nye områder eller bransjer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • kan kommunisere om faglige og tverrfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor organisering og ledelse av bærekraftig og sikker digitalisering og digitaltransformasjon, både med spesialister og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i digitaliserings- og innovasjonsprosesser i komplekse organisasjoner.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.