Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Studiets oppbygning

Helseinformatikk

Masterprogrammet er bygd opp av tre moduler:

  • Modul 1 (30 studiepoeng)
  • Modul 2 (30 studiepoeng)
  • Modul 3 (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet eller enkeltkurs. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen. For å få mastergraden, må du ta fire kurs i modul 1, fire kurs i modul 2, samt masteroppgaven. I modul 1 må du ta kurs tilpasset din fagbakgrunn.


Modul 1

Modulen gir kompetansepåbygging av IT og helsefag for felles problemforståelse. Du tar fire kurs - to av dem er felles for alle, to av dem er tilpasset din faglige bakgrunn. Vi anbefaler at du starter med Helseinformatikk introduksjonskurs (tilbys hvert vårsemester).

Modul 1

Vår
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs 7,5
IT6104 Databaseteknikk 7,5
Høst
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6103 IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 7,5
IT6102 Programmering 7,5
Vår
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs 7,5
MDV6101 Biologi og sykdomslære 7,5
Høst
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6103 IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 7,5
MDV6102 Medisin og helsetjeneste 7,5

Helseinformatikk

 

Modul 2

Modulen omhandler strategier, metoder og teknikker for flerfaglig samhandling innen eHelse-utvikling, innføring og bruk.

Vår
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6121 Brukersentrert systemutvikling 10
MDV6125 Velferdsteknologi 5
Høst
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6122 Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 10
MDV6120 Oppgavemetode helseinformatikk 5

 

Studiets oppbygging

Modul 3

I modul 3 skriver du en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger masteroppgave etter din faglige bakgrunn. Du kan gjerne bruke problemstillinger fra eget arbeidssted, i samråd med veileder og faglærer. Masteroppgaven kan gjøres individuelt eller av to kandidater sammen (med felles sluttvurdering).

Emnekode Kurs Studiepoeng
IT/MVD6191 Masteroppgave 30

Studiets oppbygging

 

Les mer om kursene og se når de tilbys


Samlingsbasert undervisning med nettveiledning

Undervisningen forgår ved NTNU i Trondheim med to samlinger á to til tre dager per semester. Kurs på samme nivå blir fortrinnsvis lagt til samme uke for å redusere reisekostnader for deg som vil ta flere kurs. Problem- og forskningsbasert læring foregår i flerfaglige grupper med prosjektoppgaver og øvinger, både under og mellom samlinger. Gruppene settes sammen på tvers av fagbakgrunn. Det blir nettbasert veiledning. Både hjemmeeksamen via nett og oppgaver inngår i endelig karaktersetting i hvert kurs. Det forutsettes at du har egen bærbar maskin med internett-tilgang.


Hvor stor er arbeidsbelastningen?

To kurs pr. semester tilsvarer halv studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier. Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til om lag 200 arbeidstimer. Med to kurs betyr det i snitt 20 timer innsats per uke. Dersom du har full jobb i tillegg, vil to kurs per semester kunne oppleves som krevende. Det er en stor fordel om gjennomføringen kan knyttes til dine vanlige arbeidsoppgaver, slik at studiene kan gjøres nyttige og relevante for din karriere.

Hvordan den enkelte vil oppleve halv studieprogresjon er det vanskelig å si noe om. Vi vet at studenter med arbeidserfaring har flere knagger å resonnere ut i fra, og lettere for å studere/teoretisere rundt det de har erfaring fra enn vanlige studenter. På den annen side vet vi også at folk i jobb oftere kan komme i situasjoner med jobb, familie etc. som gjør at de velger å ta pause eller avbryte studiet. De som er godt i gang med studiet anbefaler at en oppretter kollokviegruppe sammen med noen medstudenter.

Lærer om kroppens system

Bilde: Videreutdanningsstudenter i helseinformatikk

Lærer om kroppens system

Helseinformatikk fører helsepersonell og informatikere nærmere hverandre. Bli med på studiesamling

Trenger informatikere med helsekunnskap

Bilde av professor Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les intervju med faglærere du møter i studiet