course-details-portlet

TTM4191 - Grunnleggende kommunikasjonsteknologi og -sikkerhet for SmartGrid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette emnet vil gi en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet i kontekst av SmartGrid. Emnet er delt i to deler med følgende innhold: 1. Kommunikasjonsteknologi: Kommunikasjonsnett og -tjenester, internett, mobile nett, TCP/IP, lagdeling. 2. Informasjonssikkerhet: Grunnleggende begreper. Kryptering. Trusler og risiko. Tekniske, menneskelige og organisatoriske perspektiver.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal 1) Kjenne de mest fundamentale konsepter, prinsipper og teknologier som er grunnlaget for kommunikasjonsnett og tjenester. Dette inkluderer arkitektur, prinsipper som omhandler nettbaserte tjenester, svitsje teknikker, sikkerhetsmekanismer, funksjonalitet og protokoller i nettets fem ulike kommunikasjonslag. 2) Ha grunnleggende kjennskap til risikobilde, trusler og mottiltak for å sikre informasjonssikkerhet.

B. Ferdighet: Studentene skal 1) Kunne resonere og drøfte arkitektur, prinsipper, og teknologier ved design og implementering av kommunikasjonsnett og tjenester. 2) Kunne forklare hvordan og hvorfor nettets fem lag fungerer. 3) Kunne resonere og drøfte informasjonssikkerhet på et grunnleggende nivå og vurdere risiko for kommunikasjonssystemer.

Emnet bidrar til følgende av FNs bærekraftsmål:

  • Mål 7 «Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle». ("Smarte nettløsninger gir mulighet for integrering av distribuerte energiressurser, øker fornybare kilder og krever responsprogrammer").
  • Mål 11 «Gjør byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige». ("IKT-infrastruktur og applikasjoner: …. Smart lade- og ladeinfrastruktur og nye effektivitetsgevinster i energiforbruk, ….").
  • Mål 12 «Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre». ("IKT muliggjør bærekraftig produksjon og forbruk gjennom implementering av smarte teknologier i ulike sektorer, inkludert: Energi (smarte nett, smart måling), ....").
  • Mål 9 «Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon». ("Smarte målernettverk som kan overvåke større kraft-, vann- og kommunikasjonsinfrastruktur for tidlige varseltegn om problemer med feil, økende motstandskraft").

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Et antall laboratorieøvinger må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Eksamen gis og skal besvares kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan digital eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak, må godkjente laboratorieøvinger som er eldre enn 2 år gjentas for å gå opp til eksamen, uansett om studenten har bestått emnet tidligere eller ikke. Godkjente laboratorieøvinger fra de to siste årene vil normalt godkjennes. Dette må likevel avklares med emneansvarlig tidlig i semesteret.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4100 6.0 HØST 2021
TTM4200 6.0 HØST 2021
TTM4190 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Digital eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU