course-details-portlet

TMR4254 - Prosjektering av marine systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene øvelse i prosjektering av et marint system blant annet ved å bruke den kunnskapen de har tilegnet seg så langt i studiet. Det vil bli arrangert kollokvier der sentrale nye tema tas opp. Emnet skal gi studentene øvelse i selvstendig å vurdere behov for, samt tilegne seg relevant informasjon. Sentrale tema som tas opp i kurset er markedsundersøkelse, idéutvikling, idéevaluering og valg av konsept. Resultatene av dette arbeidet skal så bearbeides videre til helhetlige løsninger. Det skal utarbeides tegninger og beskrivelse av det marine systemet som et hele, samt av de viktigste delsystemene.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne løse en prosjekteringsoppgave av et marint system gruppevis innenfor en gitt tidsfristfrist.
Dette innebærer:
- å kunne utføre en markedsanalyse
- å kunne anvende metoder for kreativ problemløsning
- å kunne evaluere og detaljere løsningene utviklet i den forutgående faser

En viktig del av dette arbeidet er å kunne sette opp relevante evalueringskriterier for ideene gruppen har utviklet, å kunne evaluere dem på en god måte og å kunne velge de beste løsningene. Gruppen må kunne velge metode, verktøy og underlag for evalueringen, samt velge og beregne passende godhetskriterier. Et av kriteriene skal være livsløpsmiljøprestasjonen til designet. I tillegg til en vurdering av miljøprestasjonen til designet, vil også en helhetlig vurdering av sikkerhet, økonomi og operabilitet være aktuelle tema.

Etter å ha gjennomført prosjektarbeidet i emnet skal studentene kunne:
- bestemme hvilke funksjoner det maritime systemet skal bestå av ut fra markedsstudien
- finne ut hvilke parameter(e) som er avgjørende for at systemet skal fungere best mulig
- estimere hvor store areal og volum funksjonene trenger
- estimere vekt og tyngdepunkt til funksjonene
- finne kravene funksjonene stiller for at de skal fungere tilfredsstillende
- finne hvilke krav funksjonene setter til andre funksjoner
- vurdere hvordan funksjonen skal virke sammen og hvordan de skal organiseres for at systemet og logistikken skal fungere på en best mulig måte
- bestemme fartøyets hoveddimensjoner
- bestemme nødvendig effektbehov for systemet, og finne en god måte å dekke dette energibehovet på
- utarbeide systemets arrangement og dokumentere prosessen og det endelige arrangementet
- vise at løsningene er gjennomførbare
- bruke dataverktøy til å løse sentrale deler av prosjekteringsarbeidet
- planlegge og organisere arbeidet og arbeidsdelingen mellom gruppemedlemmene
- følge opp planen ved å rapportere fremdrift og tidsforbruk
- dokumentere prosjektet og prosessen med tekst, tegninger, modeller og beregninger

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er prosjektbasert. Studentene skal jobbe i grupper med å designe et marint system. Undervisning og veiledning skjer gjennom forelesninger, kollokvier og veiledning av prosjektet.

I løpet av den første uka skal studentene finne markedet de ønsker å arbeide med, og sette sammen gruppen de skal jobbe med resten av semestret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving
 • Øvinger

Mer om vurdering

Hvert gruppemedlem skal bidra til prosjektarbeidet på lik linje med de andre i gruppen. Studentgruppe får i utgangspunktet en felles karakter, men hvis det blir avdekket avvik kan gruppemedlemmene vurderes individuelt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT) - enkelte retninger
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)

Forkunnskapskrav

Marin teknikk - Grunnlag (TMR4105), - Konstruksjoner (TMR4167), - Hydrodynamikk (TMR4247) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kai Levander: Kompendium i System Based Ship Design.
Annet utlevert kursmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4150 3.7
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktutvikling
 • Designmetodikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Marin driftsteknikk
 • Havbruk
 • Marin prosjektering
 • Marint maskineri
 • Marine konstruksjoner
 • Marin hydrodynamikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU