course-details-portlet

TMAK3001 - Bacheloroppgave i materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave i materialteknologi
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave i materialteknologi 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til Håndbok for bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen materialteknologi
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor materialteknologi

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i Håndbok for bacheloroppgaven og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid. Forventet tidsbruk er 550-600 timer prosjektarbeid. Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Dokumentasjons av prosjektstyring.
 • Poster (plakat)
 • Muntlig presentasjon (engelsk)
 • Forprosjekt

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å levere bacheloroppgaven og eventuelt produkt.

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet. Det brukes gruppevis karakter på skala A - F. UHRs Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag følges.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form. Det er ikke anledning til å ta frivillig gjentak av bacheloroppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim. For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Kursmateriell

Håndbok for bacheloroppgaven. Kandidatene skal selv finne fram til annen litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave i materialteknologi

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave i materialteknologi 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU