course-details-portlet

TIØ4205 - Helse, miljø og sikkerhet - Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på forebygging av arbeidsulykker, men eksempler på forebygging av storulykkes-, arbeidsmiljø- og miljørisiko blir også diskutert. En teoretisk del av emnet omhandler ulykkesteorier og modeller, sikkerhetstiltak ut fra barrieretenkning og mekanismer for organisatorisk læring av uønskede hendelser. Organisasjonsmessige og individuelle hindringer for effektiv læring og forebygging blir behandlet. Metoder og verktøy for granskning og rapportering av ulykker og farlige forhold, inspeksjoner, HMS informasjonssystemer og beslutningsstøtte, beredskapsorganisering, samt jobbsikkerhetsanalyser og risikobedømmelse av maskineri blir presentert. HMS-revisjoner og analyse av ulykkesdata blir vektlagt og praktisert i semesteroppgaver.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet bygger videre på TIØ4201 Risikohåndtering. Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig kunnskap om teknikker og metoder for sikkerhetsstyring og hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres og gjennomføres i industrielle organisasjoner. Emnet anbefales som videregående emne for studenter på studieprogrammene MHMS og MIHMS. Metodene og verktøyene for sikkerhetsstyring undervist i faget har overføringsverdi til styring av ytre miljø risiko og arbeidsmiljørisiko (yrkeshygiene, ergonomi)

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om metoder og verktøy for systematisk og effektivt forebyggende sikkerhetsarbeid i industrielle organisasjoner.
- Teorier og metoder for identifisering, analyse og vurdering av ulykkesrisiko inkludert forhold knyttet til menneskelig adferd og for å utvikle effektive forebyggende tiltak.
- Prinsipper for erfaringsoverføring og læring fra uønskede hendelser.
- Prinsipper bak norsk og europeisk sikkerhetslovgivning.
- Spesifikk kunnskap, se Faglig innhold.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Velge og benytte egnede metoder for identifisering, analyse og vurdering av ulykkesrisiko og å kunne gi anbefalinger om virkningsfulle forebyggende tiltak.
- Analysere og vurdere tilstanden til sikkerhetsstyringen i bedrifter.
- Utforme og organisere effektive systemer for styring av sikkerheten i bedrifter basert på prinsipper for erfaringstilbakeføring og læring.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal gjennom løsning av praktiske oppgaver tilegne seg ferdighet i å utvikle databaser over uønskede hendelser og å bruke disse i praktisk problemløsning.
- Studentene skal, gjennom et øvingsopplegg i bedrift utvikle kunnskap om planlegging, gjennomføring og rapportering av sikkerhetsrevisjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesteroppgave som inkluderer feltarbeid i industriell virksomhet, presentasjon av semesteroppgaver. Emnet vil undervises på engelsk. Det vektlegges virkelighetsnære, praktiske eksempler og øvinger i undervisningen. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øvinger/arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (MSRAMS)

Kursmateriell

U. Kjellén: Prevention of Accidents through Experience Feedback, Taylor og Francis.
Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1050 7.5
TIØ4203 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2015

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Sikkerhetsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 06.06.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU