TGB4265 - Strukturgeologi, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Oppdaterte aspekter av strukturgeologi fra mikro til macroskala. Å gi insikt og forståelse av anvendte aspekter av strukturgeologi, blant annet digitale teknikker av integrerte strukturelle dataanalyse, visualisering og tolkning.

Læringsutbytte

Målsettingen for kurset er å formidle videregående kunnskap innenfor utvalgte strukturgeologiske temaer. Studentene vil få oppdatert kunnskap om teoretisk og eksperimentell strukturgeologi, fra mikro- til makroskala.
Temaer omfatter dannelsesmekanismer for penetrative strukturer og bergarters rheologiske egenskaper, deformasjonsregimer, deformasjonsmekanismer deformasjonskart og spenningstilstanden i lithosfæren. Teknikker innenfor eksperimentell bergartsdeformasjon vil bli gjennomgått, sammen med deformasjonslover, forkastningsmekanikk, karakterisering og analyse av sprø og duktile strukturer, paleostress-analyse og absolutt datering av deformasjon. Kurset vil også belyse anvendte aspekter av strukturgeologi, inkludert digitale teknikker brukt i integrert visualisering, tolkning og analyse av strukturgeologiske data. Studentene vil utvikle ferdigheter innenfor et bredt spekter innenfor strukturgeologi, og vil lære å undersøke strukturer og deformasjonsprosesser på alle skalaer. Kurset vektlegger en helhetlig forståelse, der strukturgeologisk kunnskap blir integrert med kunnskap i andre geologiske fagdisipliner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og labarbeid, obligatorisk feltarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs

Mer om vurdering

Arbeider (øvinger og labarbeid) må tas opp igjen hvis eksamen ikke er bestått. Godkjent feltkurs gjelder to år fra førstegangsforsøket.I mappen inngår avsluttende muntlig eksamen 50% og arbeider 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter forkunnskaper tilsvarende TGB4150 Strukturgeologi GK.

Kursmateriell

Fossen: Structural Geology, første eller andre utgave(utvalgte deler)
Utvalgte deler av andre bøker, artikler og handouts.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D 02.12.2017 09:00
Høst ORD Arbeider 50/100
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Sommer UTS Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.