course-details-portlet

SYG2102 - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende sykepleie i møte med mennesker med kroniske og sammensatte sykdommer. Emnet tar utgangspunkt i de vanligste psykiske og somatiske helseutfordringer og sykdommer i et livsløpsperspektiv, herunder kunnskap om barn og unge og deres pårørende. Sykepleierens ansvar for undervisning og veiledning vil bli vektlagt. Emnet gir kunnskap om sykepleierens utøvelse av kultursensitiv og ikke-diskriminerende helsehjelp til urfolk og minoritetsgrupper. Videre gir emnet kunnskap om hvordan sykepleier kan identifisere og handle når mennesker opplever ulike sosiale og helsemessige utfordringer som vold og overgrep. Gjennomgående temaer som etikk, kommunikasjon og samhandling inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • har bred kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon, inkludert kunnskap om palliasjon
 • har bred kunnskap om de vanligste psykiske og somatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv, herunder barn, unge og deres pårørende
 • har bred kunnskap om hvordan langvarige og sammensatte sykdommer påvirker menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om sykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved behandling med legemidler hos mennesker med kroniske og sammensatte sykdommer
 • kjenner til relevante pasientforløp og sykepleiers koordinerende funksjon
 • har kunnskap om samers status og rettigheter som urfolk, innenfor helse- og sosialfeltet
 • har kunnskap om kulturforståelse og kultursensitivitet i møte med mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter
 • har kunnskap om lovverk og myndighetskrav knyttet til tematikk i emnet
 • kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper/tiltak for å redusere pasientskader
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap om helse, kronisk og sammensatt sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak i planlegging av sykepleie
 • kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kan anvende kunnskap om lærings- mestrings- og endringsprosesser i planlegging av veiledning og undervisning til pasienter og pårørende, studenter og relevant personell
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons - og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Videre skal studenten kunne planlegge sykepleie til mennesker i palliativ fase
 • kan planlegge tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer, og ha kunnskap til å kunne identifisere mennesker med slike utfordringer, samt kunne foreslå nødvendige nødvendig tiltak/behandling
 • har innsikt i prinsipper for samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan planlegge og vurdere sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • har innsikt i planlegging og gjennomføring av sykepleie til barn med akutt, kritisk og kronisk sykdom samt barn og unge med sammensatte/komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • har innsikt i planlegging og gjennomføring av sykepleie til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis med fokus på kritisk vurdering og anvendelse av forskningsartikler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Temadager/seminarer. Læringsteamsarbeid. Ferdighetstrening/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ferdighetstrening/Simulering, Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

For å framstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003, EXPH0400.

Kursmateriell

Kursmatriell vil publiseres på læringsplattform ved emnets oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2102 15.0 HØST 2020
SYT2102 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU