course-details-portlet

SMF2297F - Prosjektledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Prosjektmodeller
begreper og type prosjekter
Etablering, organisering og ledelse
Bemanning, ledelsesmodeller
roller for prosektleder og -medarbeidere
samarbeid og motivasjon
Faser i prosjektet
analyse, målformulering
ideskisser og problemløsning
gjennomføring og implementering
testing og godkjenning
Planlegging og oppfølging
Tid, aktivitet og ressursplanlegging
Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
Kvalitetskontroll
Økonomi, budsjett og kalkyler
Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen
Kreative tankeprosesser, idéutvikling
Problemdefinisjon og formulering
Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
Entreprenørskap og innovasjon
Bærekraft og prosjektledelse

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv
Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Obligatoriske arbeidskrav:
Ett case må være godkjent for å ta eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav er case nr 1. Case nr 2 skal leveres som et sluttprodukt og karaktersettes. Begge case skal gjennomføres som et gruppearbeid. Denne leveres i Inspera.

Ingen konteeksamen før neste ordinære eksamen i emmnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2297 7.5
SMF1212 5.0 01.09.2018
SMF1212F 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU