course-details-portlet

SMF2291 - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

1.Introduksjon til mikroøkonomisk analyse

2.Konsumentenes tilpasning

 • Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
 • Virkning av pris- og inntektsendringer
 • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
 • Tilbud på arbeid

3. Bedrifters tilpasning

 • Produksjonsteori
 • Optimal bruk av innsatsfaktorer
 • Kostnadsteori
 • Profittmotivet

4. Markedsteori

 • Fullkommen konkurranse
 • Hvordan skatt og subsidier påvirker markedslikevekten
 • Markedslikevekt og effektivitet

5. Ufullkommen konkurranse

 • Monopol
 • Prisdiskriminering
 • Ulike former for oligopol/duopol
 • Stackelberg modellen
 • Spill
 • Andre årsaker til ufullkommen konkurranse
 • Ufullkommen konkurranse og effektivitet

6. Markedssvikt og offentlig politikk

 • Fellesgoder
 • Eksternrealiteter
 • Felles ressurser

Læringsutbytte

Kunnskap

Du skal:

 • Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
 • Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.
 • Vite hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper likevekt.
 • Vite hvordan konsumentens etterspørsel påvirkes av priser og inntekter.
 • Ha kjennskap til hvordan bedriftens tilbud og etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirker priser og inntekt.
 • Kunne vise hvordan bedriftens tilbud og dens etterspørsel påvirkes av produkt- og faktorpriser
 • Vite hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg mikroøkonomisk kunnskap

Ferdighet

Du skal kunne:

 • Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester.
 • Beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi.
 • Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.
 • Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold.
 • Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
 • Forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten.
 • Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.
 • Gjøre rede for om det er produsentene eller konsumentene som belastes av en avgift i et marked.
 • Anvende kunnskap fra bedriftsøkonomien i analysen av blant annet produksjonsteorien og markedsøkonomien
 • Synliggjøre nytten næringslivet har av innsikt i mikroøkonomi
 • Forstå årsaker til offentlig inngrep i økonomien og analysere utfordringer knyttet til tilpasningene

Generell kompetanse

Du skal:

 • Gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse.
 • Stimulere til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.
 • Være i stand til å koble mikroøkonomiske teori til den enkelte virksomhet og sektor
 • Kunne kople kunnskap fra andre fag i bachelorutdanningen som bedriftsøkonomi og markedsføring til framstillingen av mikroøkonomi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Utfyllende informasjon:

Øvinger

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Beståtte obligatoriske aktiviteter i emnet tidligere er gyldige ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold.

Utsatt skriftlig eksamen i august

Kursmateriell

Obligatorisk

Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste versjon, Pearson.(Engelsk versjon of læreboken kan også benyttes).

Anbefalt:

Grønn, Erik: Mikroøkonomi på norsk. Cappelen Damm Akademisk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2291F 7.5
SMF2181 7.5 HØST 2018
SMF2181F 7.5 HØST 2018
SMØ1001 7.5 HØST 2019
AE201615 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU