course-details-portlet

SMF1193F - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Organisasjonsteoretiske perspektiver Mål og strategi Organisasjonsstruktur Organisasjonskultur Makt og konflikt Beslutningsprosesser Kommunikasjon Organisasjon og omgivelser Læring og innovasjon Motivasjon Organisasjoner og endring Ledelse i organisasjoner Kvinner og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten -skal ha fordype seg i teorier om organisasjon og ledelse -skal ha oversikt over fagets grunnleggende begrepsapparat -skal ha kjennskap til sentrale modeller og teorier. Ferdigheter: Studenten -skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning -skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner -skal kunne bidra med forståelse med utgangspunkt i teori i konkrete utfordringer i organisasjoner Generell kompetanse Studenten -skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte -skal ha evne til å forholde seg til organisasjonslitteratur på en selvstendig måte -skal kunne kommunisere omkring problemstillinger i organisasjoner med ledere og medarbeidere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning.NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk Obligatorisk arbeidskrav: En godkjent obligatoriske oppgave. Oppgaven må være godkjent for å få rett til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene om man vil levere i gruppe, hvis ikke kan man levere individuelt som fleksibel student. Arbeidsplan for obligatorisk oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet. Studenter bør være forberedet på å presentere sitt arbeid knyttet til obligatoriske oppgaver, obligatorisk oppmøte i slike arrangementer. For deltidsstudenter kan det bli obligatorisk oppmøte via skype eller andre videokonferansesystemer. Nærmere beskjed om slike arrangementer vil bli gitt ved oppstart av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell eksamen ved utgangen av semesteret. Utsatt skriftlig eksamen i august. Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019) Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikler og bokkapitler som publiseres på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1193 7.5
SMF2051 7.5 HØST 2018
SMF2051F 7.5 HØST 2018
ORG1100 7.5 HØST 2019
AL101115 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
21.12.2021

Innlevering
21.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU