course-details-portlet

SKIP3004 - Forskningsmetode og forskningsetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i forskningsmetoder som det er vanlig å bruke i studier av språk og kommunikasjon i profesjoner. Studentene skal lære å planlegge og gjennomføre kvalitative forskningsdesign, inkludert utvalg og innsamling av data, bearbeiding og transkripsjon, analyse og fortolkning av data. Vitenskapsteoretiske og etiske spørsmål vil diskuteres i lys av konkrete forskningsmetoder og forskningsdesign. Studentene skal få forståelse for etiske implikasjoner ved forskning for forandring og bli bevisst sitt faglige ståsted innenfor rammen av anvendt språkvitenskap. Gjennom fokus på tema knyttet til tverrfaglighet og etikk kvalifiserer studentene seg til å ta i bruk sin kunnskap på nyskapende måter og på nye felt. Etiske problemstillinger knyttet til bruk av autentisk materiale vil også bli belyst.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet, har følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- har avansert kunnskap om kvalitative forskningsmetoder i studiet av språk og kommunikasjon i profesjonell praksis

- kan vurdere og forholde seg kritisk til ulike metoder som anvendes i studier av faglig og tverrfaglig kommunikasjon i arbeidsliv og utdanning

Ferdigheter

Kandidaten:

- kan identifisere og avgrense problemstillinger for forsknings- og utviklingsarbeid

- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

- kan gjøre reflekterte valg i arbeidet med å samle inn, bearbeide, transkribere, analysere og fortolke data i lys av kommunikasjonsfaglige innsikter og begreper

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan anvende sine kunnskaper om kvalitative metoder på nye områder i forsknings- og utviklingsarbeid - kan identifisere og reflektere selvstendig over etiske problemstillinger i forskning om språk og kommunikasjon i ulike profesjonelle kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet vil vektlegge gruppearbeid og samarbeidslæring. Studentene skal presentere pensumlitteratur for hverandre i et digitalt seminar, og de oppfordres til å samarbeide i planleggingen av metodetrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Digitalt tekstseminar
  • Metodetrening med refleksjonsnotat
  • Krav om 80% oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Oppgave.

Forberdelsene til denne starter tidlig i semesteret og munner ut i en oppgave på mellom 6000 og 8000 ord.

Karakterskala A-F.

Spesielle vilkår:

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan gokjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogram: Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

Obligatorisk aktivitet i SKIP3001 må være godkjent.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU