course-details-portlet

REA1154 - Statistikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C , D

Faglig innhold

- Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål.

- Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, betingede sannsynligheter.

- Diskrete stokastiske variabler: Beregning av forventning/varians/kovarians, simultane sannsynlighetsfordelinger, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, Poisson-fordeling.

- Kontinuerlige stokastiske variabler: Normalfordeling, eksponentialfordeling, tilnærminger til normalfordeling, lineærkombinasjoner.

- Estimering: Punktestimering, intervallestimering, egenskaper til estimatorer, vurdering av utvalgsstørrelse.

- Hypotesetesting: Hypotesetesting i målemodellen (Z-tester og t-tester), hypotesetesting ved normaltilnærming, kjikvadrattester, p-verdier, teststyrke.

- Lineær korrelasjon og regresjon: Minste kvadraters metode, intervallestimering, hypotesetesting, prediksjon.

- Bruk av dataverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal

 • ha det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet.
 • kunne knytte anvendelser av statistisk metode til problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

Ferdigheter:

Kandidaten skal

 • ha grunnleggende forståelse av sannsynlighetsbegrepet, kunne sannsynlighetsregning og kunne regne med sannsynlighetsfordelinger.
 • kunne estimere, og finne konfidensintervall for, ukjente parametere.
 • kunne velge og anvende passende hypotesetester.
 • kunne anvende og tolke lineære regresjonsmodeller.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal

 • kunne bruke statistikk til å uttrykke, analysere og kommunisere økonomiske sammenhenger.
 • ha en statistikkforståelse som kan danne basis for videre studier og livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Arbeidskrav kreves godkjent for å få gå opp til eksamen. Supplerende informasjon for nettstudenter: Forelesninger strømmes fra Gjøvik, og vil også være tilgjengelig i læringsplattformen i ettertid. Veiledning skjer både ved bruk av sanntidsteknologi (Collaborate) og ved bruk av Forum i læringsplattformen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen: Utdelt formelsamling og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V, Casio FC-100V-2 og Texas Instruments - BAII Plus.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4240 7.5 HØST 2019
TMA4245 7.5 HØST 2019
ME120 6.0 HØST 2019
ME120 6.0 HØST 2019
MET8001 7.5 HØST 2019
REA1131 5.0 HØST 2019
MET1002 7.5 HØST 2019
REA1152 7.5 HØST 2021
AR100219 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Statistikk
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU